نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات الاحکام بررسی و نقد «پنج دیدگاه مطرح درباره تعداد آیات الاحکام قرآن کریم» [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 35-66]
 • آیات الاحکام بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه‌های فقهی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 25-54]
 • آیات الاحکام نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • آیات الاحکام بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیۀ 121 سورۀ انعام [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 607-628]
 • آب کر راه های تشخیص آب کر [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 191-215]
 • آب‌ها بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-83]
 • آتش‌سوزی ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 799-824]
 • آثار تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 939-968]
 • آثار اجتماعی فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • آثار اخلاقی فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • آثار اعمال حقوقی اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 117-133]
 • آثاراقتصادی فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • آرای فقها عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 129-154]
 • آزادی قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • آزادی نقش اکراه در رفع مسئولیت ها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 25-37]
 • آزادی ملک شرط آزاد بودن ملک در بیع [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 259-280]
 • آسیب اجتماعی درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی) [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 897-924]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • آسیب‌های اجتماعی بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضۀ الهی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 587-611]
 • آغاز ارتباط دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 187-212]
 • آفات قضاوت قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • آگاه‌سازی کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 863-887]
 • آلات موسیقی واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 75-91]
 • آلات و ابزار قمار" بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلودگی ناپسند آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • آموزه‌های دینی کاربست سواد رسانه‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به‌عنوان یک مسئلۀ مستحدثه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]
 • آموزه‌های نهج‌البلاغه بررسی حجیت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه های نهج البلاغه) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 15-29]
 • آهنگ آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • آیۀ 95 سورۀ مائده دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل‌شده بر نظریۀ ترتیب [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 271-299]
 • آیۀ خمس چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 275-290]
 • آوا آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • آواز واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 75-91]

ا

 • اباضیه تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دورۀ معاصر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 317-338]
 • اباضیه نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 429-446]
 • ابتهال بررسی آیه مباهله [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • ابرا بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 273-294]
 • ابراء بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 447-467]
 • ابقای عقود مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 261-281]
 • اُبوت بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 737-762]
 • اتّباع بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 461-483]
 • اتلاف نقش نهاد قائم‌مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 185-200]
 • اتمام نعمت پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اثبات حکم اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 105-125]
 • اثبات دعاوی بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 165-186]
 • اثبات دعوا نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • اثبات دعوای کیفری حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتیِ مشمول قاعدۀ درأ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 457-482]
 • اثر قهقرایی تأملی نو پیرامون ردّ عقد [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 801-826]
 • ایجاب نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجاره نقش نهاد قائم‌مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 185-200]
 • اجارۀ اجیر خاص واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 583-610]
 • اجارۀ اجیر مشترک واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 583-610]
 • اجازه قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اجازه نقد وبررسی ادله کاشفیت و ناقلیت اجازه در عقد مکره [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 115-133]
 • اجتماع اسباب مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 271-304]
 • اجتهاد زمان مکان و نقش این دو در اجتهاد [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • اجتهاد تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 25-50]
 • اجتهاد گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 305-322]
 • اجتهاد اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 289-312]
 • اجتهاد جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 47-71]
 • اجتهاد بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 461-483]
 • اجتهاد سازمانی تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 213-244]
 • اجتهاد شورایی تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 213-244]
 • اجتهاد گروهی روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی» [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]
 • اجتهاد گروهی تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 213-244]
 • اجتهاد و تقلید اجتهاد و تقلید [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 55-78]
 • اجر نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-162]
 • اجرای اجباری تعهد الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 405-427]
 • اجرةالمثل بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • اجرت‌المثل بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 663-692]
 • اجزاء سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • اجماع کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات» [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 127-148]
 • اجماع نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه‌سازی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 523-544]
 • اجماع تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 513-533]
 • اجماع بررسی و بازنگری ادلۀ لبی حجیت قول صحابه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 283-307]
 • اجماع. حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 85-106]
 • احاله مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 639-664]
 • احتیاط اجتهاد و تقلید [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 55-78]
 • احتیاط در دماء بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 737-762]
 • احتکار احتکار در فقه اسلامی و سیرۀ علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 807-838]
 • احتمال تأثیر بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدودۀ تأثیرگذاری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 219-246]
 • احساس حقارت عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • احساس کهتری عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • احصان شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی مادۀ 234 قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 781-806]
 • احکام بررسی و نقد «پنج دیدگاه مطرح درباره تعداد آیات الاحکام قرآن کریم» [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 35-66]
 • احکام جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 47-71]
 • احکام تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 939-968]
 • احکام استحبابی در فقه مسئلۀ «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه‌ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 385-406]
 • احکام اولیه واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 59-95]
 • احکام ثابت ومتغیر بررسی و تحلیل احکام ثانوی فقهی درقلمرو احکام ثابت و متغییر [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 155-188]
 • احکام ثانوی بررسی و تحلیل احکام ثانوی فقهی درقلمرو احکام ثابت و متغییر [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 155-188]
 • احکام ثانویه واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 59-95]
 • احکام خانواده تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 113-138]
 • احکام شرعی پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترۀ آن» [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 37-72]
 • احکام شرعی پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 493-523]
 • احکام فقهی مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 601-618]
 • احمد خوانساری تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • اخباریان بررسی حجیت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه های نهج البلاغه) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 15-29]
 • اخباریگری روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری‌گری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 1025-1054]
 • اختیار توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • اختیار اندیشه ورزی در استنباط فقه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 31-53]
 • اختیارات دولت تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]
 • اختیار طلاق بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 929-947]
 • اختلال اضطرابی کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 863-887]
 • اختلال تراجنسی چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 827-853]
 • اختلال دوجنسی چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 827-853]
 • اختلال شخصیت وابسته وضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال‌های ژنتیکی تأثیر ناهنجاری‌های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 228-211]
 • اخلاق تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 367-388]
 • اخلاق ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 853-877]
 • اخلاق کاربردی تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 367-388]
 • اخلال نظام بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 443-488]
 • ادب ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • ادله زمان مکان و نقش این دو در اجتهاد [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • ادله تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 265-295]
 • ادله واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 969-996]
 • ادله حجر بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • ادلۀ اثبات وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 975-1000]
 • ادلۀ اثبات مقاصد سازوکارهای کشف مقاصد شریعت [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 89-110]
 • ادلۀ احکام تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1439-1463]
 • ادلۀ شیعه تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 139-156]
 • ادوار فقه مقارن. ادوار فقه مقارن در شیعه [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 5-32]
 • اذن قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اذن جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 113-128]
 • اذن موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 139-167]
 • اذن محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-82]
 • اذن درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 629-655]
 • اذن تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 849-873]
 • اذن حاکم «قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 677-708]
 • اذن شوهر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • اذن شوهر تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدة معروف [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1401-1422]
 • اراده نقش اکراه در رفع مسئولیت ها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 25-37]
 • اراده واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • اراضی موات ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 93-113]
 • ارباح مکاسب تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 139-156]
 • ارتباطات بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • ارتباطات غیرکلامی دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 187-212]
 • ارتداد باز پژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]
 • ارتداد لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 505-531]
 • ارتداد نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 483-503]
 • ارتداد در قرآن مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشۀ مفسّران فریقین [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 105-116]
 • ارتداد فطری مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشۀ مفسّران فریقین [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 105-116]
 • ارتداد ملّی مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشۀ مفسّران فریقین [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 105-116]
 • ارتفاع اسباب اذن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • ارتفاق قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • ارتفاق دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • ارث واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 193-218]
 • ارث‌بران طبقۀ دوم واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 389-414]
 • ارزیابی خسارت «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 167-196]
 • ارزش استعمالی ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 141-163]
 • ارزش پولی بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 125-149]
 • ارزش مبادله‌ای ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 141-163]
 • ارش کاوشی فقهی در دیۀ ایراد جرح بر نرمۀ گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 281-305]
 • ارش ماهیت و مبنای قلمرو نظریۀ عمومی ارش و مقایسۀ آن با نظریۀ تقلیل ثمن در کنوانسیون وین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 213-241]
 • ارش واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 403-428]
 • ارش بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم‌شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» مادۀ 709 ق.م.ا.) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 175-183]
 • ارشاد نمونه هایی از روش‏های مشاوره در کلام معصومین (ع) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • ارشاد بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 485-521]
 • ارشاد در احکام بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 485-521]
 • ارشاد در موضوعات بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 485-521]
 • ارفاق مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 601-618]
 • ارکان پژوهش ارکان و ویژگی‌های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه‌ی علوم دین و معارف اسلامی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • ازالۀ انفرادی تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی» [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 489-511]
 • ازالۀ بکارت بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 137-170]
 • ازالۀ مجموعی تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی» [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 489-511]
 • ازخودبیگانگی آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • از دست دادن فرصت مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-131]
 • ازدواج حکم نظر به مخطوبه [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ازدواج بازپژوهشی مستندات فقهی ممنوعیت ازدواج مسلم با غیرمسلم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 261-279]
 • ازدواج با کافر غیرکتابی بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 319-340]
 • ازدواج موقت وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 245-270]
 • ایسار مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 735-765]
 • اساس‌القرآن جایگاه و منزلت سوره حمد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • اسباب کرا مت کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • اسباب محرمیت حکم فقهی کمیت شیر در اثبات محرمیت رضاعی در دیدگاه فریقین [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 135-148]
 • استدلال در اصول فقه کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 863-887]
 • استیذان بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • استیذان زن تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدة معروف [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1401-1422]
 • استرداد هدایا رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 485-506]
 • استصحاب بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • استصحاب استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 307-327]
 • استصحاب بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 165-186]
 • استصحاب جزئی اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 533-554]
 • استصحاب کلی قسم دوم اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 533-554]
 • استعفا مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-131]
 • استیفا بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • استیفای حق حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 687-703]
 • استفاده بدون جهت استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • استقلال مقام تحقیق تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 383-404]
 • استیلاد مبانی فقهی الزام به فرزندآوری [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 649-670]
 • استیمان تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 849-873]
 • استمتاع موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 139-167]
 • استمتاع دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 641-667]
 • استنباط تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 213-244]
 • استنباط. تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 25-50]
 • استنباطی روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری‌گری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 1025-1054]
 • استنباط حکم شرعی مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 223-242]
 • استنباط فقه اندیشه ورزی در استنباط فقه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 31-53]
 • اسقاط نقش توبه در اسقاط حدود [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 5-27]
 • اسقاط بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 447-467]
 • اسقاط حق مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 677-706]
 • اسقاط حق تحدید مفهومی و امکان‌سنجی سلب حق از دیدگاه فقها [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • اسقاط حق ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 757-778]
 • اسلام عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • اسلام رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • اسلام سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • اسلام لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 505-531]
 • اسلام جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 839-862]
 • اسلام نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • اسلام. فقه و حکومت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 53-83]
 • اسلام. تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 113-138]
 • ا سلام آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اسلامیت اندیشۀ حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 549-584]
 • اسلام حکمی لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 505-531]
 • اسم رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اسم‌اعظم جایگاه و منزلت سوره حمد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • اشاعه اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین‌ا‌لملل بشردوستانۀ اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • اشتباه آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]
 • اشتراط اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 71-86]
 • اصطلاح‌نامۀ فقه تحرک علمی فقه بازتابی از موضوع‌شناسی ساختاری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 925-949]
 • اصل تأملی در قاعده فراغ و تجاوز [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 115-138]
 • اصل بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 525-554]
 • اصل مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1251-1281]
 • اصل 167 قانون اساسی حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 257-288]
 • اصل 45 قانون اساسی بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-83]
 • اصل اباحه مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 247-270]
 • اصل آزادی قراردادی بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338]
 • اصل استصحاب تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • اصل برائت حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 257-288]
 • اصل تأخر حادث بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • اصل تفکیک اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با معاهدات بین‌المللی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 875-906]
 • اصل حاکمیت اراده بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338]
 • اصل در اقرار شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ 172 قانون مجازات اسلامی ) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 625-648]
 • اصل راهنما تحلیل موضوع ادله لاحرج [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 537-559]
 • اصل صحت بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338]
 • اصل عدمی بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338]
 • اصل عدم ولایت تعریف و اعتبار قرارداد کفالت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 671-692]
 • اصل عُقلایی بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • اصل فساد شرط بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338]
 • اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 257-288]
 • اصل لزوم و جواز اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 533-554]
 • اصل مثبت بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338]
 • اصل مثبِت بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • اصول واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 573-599]
 • اصولیان بررسی حجیت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه های نهج البلاغه) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 15-29]
 • اصول تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 609-628]
 • اصول دادرسی عادلانه تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 383-404]
 • اصول عملی بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 165-186]
 • اصول فقه سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 535-552]
 • اصول لیبرالیسم عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • اصول متلقاة بررسی منتقدانه نظریه تلقی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اصول مذاکره اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 581-606]
 • اصول و قواعد فقهی کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 863-887]
 • اضرار به نفس بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 363-382]
 • اضطراب نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اضطراب دین و درمان افسردگی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اضطرار حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 413-437]
 • اضطرار مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 951-974]
 • اطاعت ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • اطاعت زوج دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 641-667]
 • اطاعت مطلق دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 641-667]
 • اطلاعات بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • اطلاق کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • اطلاق لفظی کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • اطلاق مقامی کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • اظهار اسلام بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتبار بررسی فقهی ماهیت حق [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-24]
 • اعتبار اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-30]
 • اعتبار امر مختوم مبانی فقهی احیای قاعدۀ منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 183-210]
 • اعتبار رأی قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 383-407]
 • اعتبار لفظ در لزوم معامله دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 561-584]
 • اعتبار مستقل تحدید مفهومی و امکان‌سنجی سلب حق از دیدگاه فقها [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • اعتقاد حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اعدام بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 181-202]
 • اعدامی بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 181-202]
 • اعراض جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 113-128]
 • اعراض بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 389-412]
 • اعسار مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 735-765]
 • اعضای بدن بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 173-192]
 • اعمال جوارحی و جوانحی پژوهشی در توسعۀ فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 759-790]
 • افزایش قدرت خرید پول بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 439-461]
 • افسردگی نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • افسردگی دین و درمان افسردگی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • افعال گفتاری بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1) [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • ایقاع توکیل در وقف [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 469-492]
 • ایقاع واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • ایقاع بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 525-554]
 • ایقاع بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 273-294]
 • ایقاع اکراهی واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • ایقاع فضولی واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • اقتصاد نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • اقتصاد منابع طبیعی اصول کلی اقتصاد اسلامی وراهکارهای آن از منظر فقه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 5-24]
 • اقتضائات عقد نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی» [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 763-798]
 • اقدام مشابه واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 537-559]
 • اقدس رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اقرار نقش توبه در اسقاط حدود [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 5-27]
 • اقرار شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ 172 قانون مجازات اسلامی ) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 625-648]
 • اکرام در آغاز ارتباط دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 187-212]
 • اکراه بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 693-714]
 • اکراه حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 413-437]
 • اکراه وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 975-1000]
 • اکراه و اضطرار حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 687-703]
 • اکراه و رفع مسئولیت. نقش اکراه در رفع مسئولیت ها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 25-37]
 • اکمال دین پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • التزام بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 273-294]
 • التزام نفسی دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 561-584]
 • التقصیر(القصر) بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • الحاقی ماهیت و آثار شروط الحاقی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 997-1024]
 • الزام بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 161-189]
 • السفر بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • الغاء خصوصیت تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 121-146]
 • الفقیه پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 753-779]
 • الگوی اسلامی ـ ایرانی تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی» [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 537-578]
 • الگوی مقاصدی کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریۀ «روح شریعت» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 205-226]
 • المسافر بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اماره ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • اماره تأملی در قاعده فراغ و تجاوز [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 115-138]
 • اَماره تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 219-248]
 • امّ‌الکتاب جایگاه و منزلت سوره حمد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • امامان شیعه بررسی تاریخی نظریۀ بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 187-211]
 • امامت مبدأ تشیع در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • امامت تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • امام خمینی بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسلات فقهی شیخ صدوق [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 249-273]
 • امام خمینی مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1103-1132]
 • امام علی (ع) تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 609-628]
 • امامیه باز پژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]
 • ایمان حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • ایمان ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 145-162]
 • ایمان سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • ایمان بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-114]
 • ایمان لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 505-531]
 • ایمان جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 839-862]
 • امانت تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 849-873]
 • امتصاص بررسی تطبیقی حکم تأسیس بانک شیر در مذاهب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 111-136]
 • امتنان مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 601-618]
 • امراض مهلک تسری جواز فسخ نکاح به بیماری‌های هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 841-862]
 • امر بین امرین توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • امر به معروف و نهی از منکر بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدودۀ تأثیرگذاری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 219-246]
 • امر به معروف و نهی از منکر بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضۀ الهی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 587-611]
 • امکان فهم و جواز تفسیر قرآن بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • امین بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 659-676]
 • امناء تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-28]
 • امنیت درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی) [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 897-924]
 • امنیت ملی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 685-705]
 • اموال تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 509-536]
 • اموال عمومی بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-83]
 • اموال (مال) بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 389-412]
 • امور خطیره تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1237-1250]
 • انتحار واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 969-996]
 • انتزاع بررسی و نقد نظریه‌های تعریف حق در حقوق اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 705-733]
 • انتفا انحراف در بحث ازمفهوم وصف [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • انتفاع قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • انتقال الکترونیکی غیرمجاز ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 243-264]
 • انتقال الکترونیکی معتبر ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 243-264]
 • انتقال حق نقش نهاد قائم‌مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 185-200]
 • انتقال طلب تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 885-905]
 • انتقال عین موقوفه امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 821-847]
 • انتقال مالکیت امکان‌سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 201-228]
 • انحلال نکاح پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 753-779]
 • اندازۀ شرعی اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 435-459]
 • اندام حکم نظر به مخطوبه [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اندیشة سیاسی اسلام جایگاه مشارکت در اندیشة سیاسی اسلام [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 575-600]
 • اندیشه‌ورزی اندیشه ورزی در استنباط فقه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 31-53]
 • انزال تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-28]
 • انیس. علاج نشوز زوجه از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-88]
 • انسان رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • انسان راه‌های مبارزه با نفس [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • انسان نقش اکراه در رفع مسئولیت ها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 25-37]
 • ا نسان کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • انسان کامل رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • انصاف شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • انصاف پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 105-118]
 • انصاف تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف» [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 821-852]
 • انفال بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشۀ فقیهان امامیه (با تأکید بر انگارۀ امام خمینی«ره») [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 405-428]
 • انگشت ابهام ‏دیۀ انگشتان «نقدی بر نظریه‌های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه» [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 629-658]
 • انواع جرایم مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 693-736]
 • اهل بیت بررسی حکمت عدم تصریح نام ائمه در قرآن [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • اهلیت خاص اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به مادۀ 836 ق.م. [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-186]
 • اهل حل وعقد بررسی تفسیر فریقین از تعبیر قرآنی "اولی الامر" [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اهل خبره واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 313-342]
 • اهل سنت تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 139-156]
 • اهل سنت بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 795-815]
 • اهل سنت تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 513-533]
 • اهل سنت جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 555-585]
 • اهل کتاب نقد و بررسی ادلۀ نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 41-68]
 • اهل کتاب معیار شمول عنوان «اهل کتاب» در قرآن مجید [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 389-412]
 • اهل کتاب «نماز در معابد اهل کتاب» از نگاه فقه اسلامی دیدگاه‌ها و نظریۀ معیار امامیه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-81]
 • اوراق با پشتوانۀ‌ رهن فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 297-319]
 • اوراق بهادار وقف ارزش‌های مالی اعتباری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 515-548]
 • اوراق بهادار تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 509-536]
 • اوراق مشارکت تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 885-905]
 • اوراق مشارکت رهنی تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 885-905]
 • اوضاع و احوال «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 167-196]
 • اولی الامر بررسی تفسیر فریقین از تعبیر قرآنی "اولی الامر" [دوره 1، شماره 1، 1384]

ب

 • باروری بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 707-734]
 • باروری حق زنان در باروری در روایت عزل از دیدگاه امامیه و اهل سنت [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 59-71]
 • بازنگری ماهیت و آثار شروط الحاقی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 997-1024]
 • بایسته‌های تقنین روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی» [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]
 • بیاض یوم بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • باغی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 685-705]
 • با لندگی کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • بانک بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریۀ درآمد قانونی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 669-689]
 • بانک نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • بانک بدون ربا نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • بانک شیر بررسی تطبیقی حکم تأسیس بانک شیر در مذاهب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 111-136]
 • باورهای غلط آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • بت ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 611-631]
 • بیت‌المال تحلیل روایت ابی‌بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 95-126]
 • بیت‌المال تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 101-124]
 • بت‌پرستی ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 611-631]
 • بی‌تفاوتی بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضۀ الهی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 587-611]
 • بیتوته واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 709-724]
 • بی‌حسی حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 361-377]
 • بخشیدن خمس خمس بررسی تاریخی نظریۀ بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 187-211]
 • بدل اضطراری فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 665-687]
 • برادران و خواهران ابوینی و ابی واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 389-414]
 • برادران و خواهران امی واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 389-414]
 • برائت درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 629-655]
 • برداشت عضو تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-94]
 • برداشت‌های فقهی نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 341-362]
 • بریدان(برید) بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • برده علاج نشوز زوجه از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-88]
 • بردوباخت" بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • برکت پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • بزهکاری ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 39-53]
 • بزهکاری مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 693-736]
 • بزهکاری مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 25-53]
 • بسط نگرشی انتقادی بر نظریه بسط تجربه نبوی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • بسط بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1) [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • بسمله حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 85-106]
 • بشردوستانه اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین‌ا‌لملل بشردوستانۀ اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • بطلان عقد مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • بیع واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • بیع تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]
 • بیع بیع مال آینده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 797-820]
 • بیع تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 105-124]
 • بیع بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 409-433]
 • بیع استصناع بیع مال آینده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 797-820]
 • بیع اقساطی فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 297-319]
 • بیع امنیت واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 463-484]
 • بُعد زمانی بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدودۀ تأثیرگذاری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 219-246]
 • بیع دین فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 297-319]
 • بیع دین تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 885-905]
 • بیع کلی بیع مال آینده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 797-820]
 • بلاوارث وصیت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث برای موصی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 633-653]
 • بلوغ بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 161-189]
 • بلوغ بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-114]
 • بلوغ لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 505-531]
 • بیماری عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • بیماری روانی نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • بیماری‌های میتوکندریایی بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 707-734]
 • بیماری‎های وابسته به جنس مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 247-270]
 • بیمه شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • بیمه حقیقت و مشروعیت بیمۀ عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 339-370]
 • بیمۀ عمر حقیقت و مشروعیت بیمۀ عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 339-370]
 • بیمۀ عمر واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 463-484]
 • بناء عقلاء. دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • بنای عقلا سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 535-552]
 • بنای عقلا نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 619-639]
 • بنیان فقهی معنا و مبنای وکالت پارلمانی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 73-88]
 • بینش و گرا یش حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • بیّنه تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • بنی هاشم آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟ [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 79-91]
 • بُنوت بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 737-762]
 • بهداشت نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • بهداشت روانی پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • بهره عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • بهل بررسی آیه مباهله [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • بی‌هوشی حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 361-377]

پ

 • پاکدامنی چیستی حجاب اسلامی معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-72]
 • پی آمدهای قضاوت قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • پایه‌های نظری تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دورۀ معاصر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 317-338]
 • پدر تبیین مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 357-382]
 • پژوهش کارآمد ارکان و ویژگی‌های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه‌ی علوم دین و معارف اسلامی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • پیشگیری مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 693-736]
 • پیشگیری پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1133-1161]
 • پیشگیری از بارداری بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 363-382]
 • پیشگیری اولیه پیشگیری اولیه از جرایم زیست‌محیطی در آموزه‌های قرآنی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 211-239]
 • پیشه پیشۀ حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 201-217]
 • پلک واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 403-428]
 • پلک بالا تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی» [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 489-511]
 • پلک پایین تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی» [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 489-511]
 • پوشش موی زنان نقد ادلة عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1377-1400]
 • پول وقف ارزش‌های مالی اعتباری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 515-548]
 • پولشویی عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 129-154]
 • پیوند مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 151-179]
 • پیوند زناشویی بررسی علقۀ زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 251-263]
 • پیوند عضو تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-94]
 • پیوند عضو پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 469-488]
 • پیوند عضو جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 711-726]

ت

 • تأثیرگذاری و بهره‌گیری گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 305-322]
 • تأخیر واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • تأخرِ حادث بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • تأخیر مجازات مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 145-182]
 • تأدیب بررسی جرم کودک‌آزاری از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 51-68]
 • تاریح علم فلسفه علم اصول فقه [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تاریح علم فلسفه علم اصول فقه [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تاریخچۀ لغت‌نگاری اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 415-445]
 • تازیانه شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی مادۀ 234 قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 781-806]
 • تألیف قلوب تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 949-979]
 • تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 609-628]
 • تبدیل تعهد تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 885-905]
 • تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 297-319]
 • تبصرۀ مادۀ 152قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 951-974]
 • تبعیض جنسی تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1439-1463]
 • تبعیض در قصاص امکان‌سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 301-317]
 • تبلیغ کفر واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 175-203]
 • تبیین قرآن بررسی حکمت عدم تصریح نام ائمه در قرآن [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • تجارت تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 139-156]
 • تجارت الکترونیک بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 711-731]
 • تجارت الکترونیکی شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 707-730]
 • تجاوز تأملی در قاعده فراغ و تجاوز [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 115-138]
 • تجدید بنا تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دورۀ معاصر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 317-338]
 • تجربه دینی بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1) [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تجربه نبوی نگرشی انتقادی بر نظریه بسط تجربه نبوی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • تجربه نبوی بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1) [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تجربه وحیانی نگرشی انتقادی بر نظریه بسط تجربه نبوی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • تجسس بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت (جاسوسان و اشرار) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • تجهیز نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • تحالف بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • تحبیس تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 5-34]
 • تحدیدات اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 435-459]
 • تحقیقات مقدماتی تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 383-404]
 • تحقیق قضایی حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتیِ مشمول قاعدۀ درأ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 457-482]
 • تحلیل اقتصادی ارش تحلیل ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق کامن‌لا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 561-587]
 • تخییر کاوشی در شیوۀ اجرای مجازات‌های محارب و همسان‌سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 771-800]
 • تخصیص جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 407-431]
 • تخصیص پول نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • تدلیس بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1347-1375]
 • ترابط فقه و اخلاق تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 367-388]
 • ترافع بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 341-363]
 • تربت امام حسین(ص) کربلا. بررسی فقهی افضلیت سجده بر تربت امام حسین [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 69-90]
 • تربص مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]
 • ترتیب کاوشی در شیوۀ اجرای مجازات‌های محارب و همسان‌سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 771-800]
 • ترتیب در حکم حرف «أو» دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل‌شده بر نظریۀ ترتیب [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 271-299]
 • ترک فعل قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 429-450]
 • تزاحم واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 731-750]
 • تزاحم فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 665-687]
 • تزاحم مصالح تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]
 • تساقط تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 265-295]
 • تسبیب مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 271-304]
 • تسبیح تسبیح موجودات در قرآن و روایات و ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • تسلیحات تهاجمی خودکار اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین‌ا‌لملل بشردوستانۀ اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • تسلیط واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 1-28]
 • تسلیط بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 363-382]
 • تسلیم مهر تأملی در تسلیم مهر به‌مجرد وقوع عقد در نکاح دائم [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 881-906]
 • تسهیلات رهنی تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 885-905]
 • تشبه به کفار واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 175-203]
 • تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 247-270]
 • تشدید مجازات بررسی مفهوم شناسی قذف رسانه‌ای و مبانی تشدید مجازات آن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 183-209]
 • تشدید مجازات زنا تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 585-608]
 • تشریع تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • تشریع پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 493-523]
 • تصادفات رانندگی ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-26]
 • تصحیح عقد مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 261-281]
 • تصدیق منطقی حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تصرف بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 173-192]
 • تصرفات مالی بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • تضعیف اسلام واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 175-203]
 • تضعیف و توثیق اعتبارسنجی و نقد تضعیف رجالی محمّد بن سنان و تأثیر آن بر فقیه امامیّه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 133-159]
 • تطهیر مال عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 129-154]
 • تظلیل بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 119-144]
 • تعارض بررسی انتقادی راه‌حل‌های ارائه‌شده پیرامون تعارض شروط [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 83-112]
 • تعارض تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 265-295]
 • تعارض مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 735-765]
 • تعارض واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 573-599]
 • تعارض مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1251-1281]
 • تعارض فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 665-687]
 • تعارضِ اصلَین بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 555-581]
 • تعارض اصل و ظاهر بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1283-1317]
 • تعارض قوانین مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 639-664]
 • تعارض منفی قواعد حل تعارض مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 639-664]
 • تعالیم دینی نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • تعاون اقتصادی عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • تعجیل دین بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 125-149]
 • تعدی بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 659-676]
 • تعدد جرم بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • تعدد مجازات بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • تعدیل جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 161-183]
 • تعریف عَدالت در فقه نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 309-330]
 • تعریف و تقسیم قواعد فقهیه فلسفه قواعد فقهیه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 243-365]
 • تعزیر اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-82]
 • تعزیر تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 229-258]
 • تعزیر بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 137-170]
 • تعزیر اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 289-312]
 • تعزیر سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 73-100]
 • تعزیر نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 145-164]
 • تعزیرات مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 145-182]
 • تعزیرات حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 361-377]
 • تعزیرات حکومتی بررسی حقوق مصرف‌کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 507-535]
 • تعزیرات منصوص شرعی واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 821-847]
 • تعزیر صبی نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 619-639]
 • تعظیم در آغاز ارتباط دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 187-212]
 • تعقل و تفکر فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تعمیم حکم سب النبی پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • تعیین جنسیت مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 247-270]
 • تعهد واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 5-24]
 • تعهد بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 659-676]
 • تعهدات تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 509-536]
 • تعهداتِ مقابله با خطر مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 951-974]
 • تعهد بر عدم اقدام بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 149-171]
 • تعهد به پرداخت خسارت واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 463-484]
 • تعهد به نفع ثالث تعریف و اعتبار قرارداد کفالت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 671-692]
 • تعهد به نفع شخص ثالث حقیقت و مشروعیت بیمۀ عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 339-370]
 • تعهد پرداخت ضمان عرفی؛ چهره‌ای از نظریۀ عمومی تعهدات [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 779-799]
 • تغییر خلقت مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 247-270]
 • تغییر درخلقت الهی واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل‌های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغلیظ دیه نقد و تحلیل فقهی بر تلغیظ دیه در ماه های حرام [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 93-112]
 • تغلیظ دیه انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 493-514]
 • تفاسیر شیعه و حنفیه بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 613-637]
 • تفاوت احکام حد با قصاص تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • تفحص مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]
 • تفریط بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 659-676]
 • تفسیر پژوهشی دربارهء احادیث نهی از تفسیر به رأی در نگاه فریقین [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • تفسیر درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 229-256]
 • تفسیر. بررسی و نقد «پنج دیدگاه مطرح درباره تعداد آیات الاحکام قرآن کریم» [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 35-66]
 • تفسیر به رأی پژوهشی دربارهء احادیث نهی از تفسیر به رأی در نگاه فریقین [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • تفسیر به رأی بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تفسیر به رأی شیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گسترۀ استناد [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 853-878]
 • تفسیر تطبیقی بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تفسیر فریقین بررسی تفسیر فریقین از تعبیر قرآنی "اولی الامر" [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تفسیر فریقین پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • تفسیر قرآن بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تفسیر قرآن نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 469-487]
 • تفسیر قران قرآن در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • تفکیک روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری‌گری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 1025-1054]
 • تفویض طلاق بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 929-947]
 • تقاص واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 5-24]
 • تقاص شروط تقاص در فقه امامیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 365-387]
 • تقیید کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • تقدم واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 731-750]
 • تقریب مذاهب اسلامی ادوار فقه مقارن در شیعه [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 5-32]
 • تقسیط تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 691-710]
 • تقسیم‌پذیر بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 889-912]
 • تقصیر مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-131]
 • تقصیر ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 799-824]
 • تقصیر ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-26]
 • تقلید بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 461-483]
 • تقیه اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-30]
 • تقیه واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 573-599]
 • تقوا فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تقویم مهریه مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 323-338]
 • تکرار اقرار شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ 172 قانون مجازات اسلامی ) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 625-648]
 • تکرار جرم زنا تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 585-608]
 • تکرار حکم بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 181-202]
 • تکفیر بررسی مرجع در تکفیر معین [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 453-474]
 • تکلیف تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • تکلیف‌گرایی اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 581-606]
 • تکلیف مالک تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • تلقی بررسی منتقدانه نظریه تلقی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تلقیح بررسی علقۀ زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 251-263]
 • تمایز تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 367-388]
 • تمکین محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-82]
 • تمکین تأملی در تسلیم مهر به‌مجرد وقوع عقد در نکاح دائم [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 881-906]
 • تمکین نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 295-316]
 • تمکین بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجۀ شاغل در مسئلۀ تمکین وخروج ازمنزل [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 689-709]
 • تمکن مالی تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 691-710]
 • تملک بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 389-412]
 • تناسب واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 381-304]
 • تنافی اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش‌آفرینی عقل (مطالعۀ موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 605-628]
 • تنافی فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 665-687]
 • تنبلی آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • تنبیه بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 161-189]
 • تن پروری آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • تنزیل فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 297-319]
 • تنش تعبد و مقصد کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریۀ «روح شریعت» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 205-226]
 • تنصیف نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-162]
 • تنفیذ وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 203-222]
 • تنقیح مناط تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 121-146]
 • تنقیح مناط خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1183-1210]
 • توالی ایجاب و قبول شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 707-730]
 • توبه نقش توبه در اسقاط حدود [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 5-27]
 • توبه باز پژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]
 • توبه جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 685-705]
 • توحید توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • توحید رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • توریه ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1319-1346]
 • توزیع عادلانه اصول کلی اقتصاد اسلامی وراهکارهای آن از منظر فقه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 5-24]
 • توسعۀ عرضی مسعی سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • توصل به حق شروط تقاص در فقه امامیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 365-387]
 • توکیل توکیل در وقف [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 469-492]
 • توکیل طلاق بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 929-947]

ث

 • ثروت‌های عمومی بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشۀ فقیهان امامیه (با تأکید بر انگارۀ امام خمینی«ره») [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 405-428]
 • ثلث اموال وصیت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث برای موصی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 633-653]
 • ثلث ترکه وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 203-222]
 • ثمانیه فراسخ بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ثمن واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • ثمن تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]
 • ثمن تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 105-124]
 • ثمن جهل بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 913-933]

ج

 • جاسوس بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت (جاسوسان و اشرار) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • جایگاه دلیل عقل منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 105-132]
 • جایگزین‌های حبس تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • جامعیت پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 493-523]
 • جامعه‌پذیری تقنینی اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش‌آفرینی عقل (مطالعۀ موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 605-628]
 • جامعه‌پذیری دینی روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی» [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]
 • جامعه‌شناسی‌حقوق نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-36]
 • جاهل بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 485-521]
 • جبر توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • جبران ارزش پول مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 323-338]
 • جبران خسارت مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 413-442]
 • جبران خسارت ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 243-264]
 • جبران خسارت تحلیل ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق کامن‌لا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 561-587]
 • جبران خسارت بدنی کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 357-382]
 • جبران ضرر جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-11]
 • جد پدری تبیین مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 357-382]
 • جراحت بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم‌شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» مادۀ 709 ق.م.ا.) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 175-183]
 • جرایم جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 685-705]
 • جرایم جنسی و جنسیت‌مدار چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 827-853]
 • جرایم رسانه‌ای بررسی مفهوم شناسی قذف رسانه‌ای و مبانی تشدید مجازات آن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 183-209]
 • جرایم زیست‌محیطی پیشگیری اولیه از جرایم زیست‌محیطی در آموزه‌های قرآنی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 211-239]
 • جرایم شرعی حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 257-288]
 • جرائم اینترنتی تأملی فقهی در قوادی اینترنتی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 133-159]
 • جرائم مستوجب کفاره جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان‌سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 725-770]
 • جرائم منافی عفت وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 975-1000]
 • جرح جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 161-183]
 • جرم اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-82]
 • جرم پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1133-1161]
 • جرم‌انگاری بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات‌های حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تکیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 87-103]
 • جزا بررسی انتقادی راه‌حل‌های ارائه‌شده پیرامون تعارض شروط [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 83-112]
 • جزئیت حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 85-106]
 • جزئیت جنین نسبت به مادر مالکیت سلول‌های بنیادی موجود در خون بند ناف [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 655-686]
 • جسم عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • جعاله بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • جعل واعتبار مطالعۀ تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 367-388]
 • جلاله سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • جلب رضایت کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 357-382]
 • جمره واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 801-819]
 • جمع عرفی تأملی فقهی در قوادی اینترنتی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 133-159]
 • جمهوریت اندیشۀ حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 549-584]
 • جنایات شبه عمد ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-26]
 • جنایات عمدی قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-144]
 • جنایت جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1163-1182]
 • جنایت تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائۀ راهکار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 363-384]
 • جنایت بر عضو واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 403-428]
 • جنس الجعل بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • جنسیت فرزند مسئلۀ «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه‌ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 385-406]
 • جنگ نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 429-446]
 • جنین نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 141-166]
 • جنین کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 433-468]
 • جنین جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید [دوره 16، شماره 2، 1399]
 • جنین آزمایشگاهی جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 113-128]
 • جنین ناقص نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 141-166]
 • جنون بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تأملی در نگرش قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 243-271]
 • جنون اَدواری گستره جنون در فقه و حقوق [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 823-852]
 • جنون اِطباقی گستره جنون در فقه و حقوق [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 823-852]
 • جنون جانی تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • جنون خاص گستره جنون در فقه و حقوق [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 823-852]
 • جهات نقض احکام موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-104]
 • جهاد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 849-884]
 • جهاد نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 81-104]
 • جهاد اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با معاهدات بین‌المللی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 875-906]
 • جهاد ابتدایی نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 81-104]
 • جهاد دفاعی نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 81-104]
 • جهاد زن نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 81-104]
 • جهان مادی مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • جهل آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • جهل به ‌عوض واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 463-484]
 • جواز اجتهاد و تقلید [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 55-78]
 • جواز بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 795-815]
 • جواز روزۀ روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاه‌های فقیهان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 935-958]
 • جواز حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 361-377]
 • جواز تکلیفی تفسیر بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • جواز زیارت واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • جواز سقط تأثیر ناهنجاری‌های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 228-211]
 • جواز شرعی ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1319-1346]
 • جواز و حرمت حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 687-703]
 • جواز وضعی تفسیر بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • جوانمردی اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]

چ

 • چشم تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائۀ راهکار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 363-384]

ح

 • حیات اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 85-114]
 • حیات‌طیبه راه‌های مبارزه با نفس [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • حاکم اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-30]
 • حاکمیت اراده پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 157-182]
 • حاکم شر بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 825-848]
 • حاکم شرع بررسی مرجع در تکفیر معین [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 453-474]
 • حاکم عرفی بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 825-848]
 • حبس بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت (جاسوسان و اشرار) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • حبس تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • حبس تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 939-968]
 • حبس ابد بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 693-714]
 • حبس انفرادی درنگی در روایی «حبس انفرادی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 429-452]
 • حبس زدایی مراتب تعزیر [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 677-706]
 • حج تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • حج اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-30]
 • حج واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 731-750]
 • حجاب چیستی حجاب اسلامی معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-72]
 • حجاب نقد ادلة عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1377-1400]
 • حجاب اسلامی الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 147-173]
 • حجاب کنیز نقد ادلة عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1377-1400]
 • حجامت پیشۀ حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 201-217]
 • حجت بررسی منتقدانه نظریه تلقی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • حجیت ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • حجیت اندیشه ورزی در استنباط فقه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 31-53]
 • حجیت اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 415-445]
 • حجیت استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 307-327]
 • حجیت تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 513-533]
 • حجیت بررسی و بازنگری ادلۀ لبی حجیت قول صحابه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 283-307]
 • حجیت نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 469-487]
 • حجیّت تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • حجیت ظن بازخوانی و نقد آرای معرفت‌شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • حجیت ظواهر بررسی حجیت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه های نهج البلاغه) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 15-29]
 • حجیت ظواهر نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • حجیت ظواهر بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1283-1317]
 • حجیت ظواهر قرآن شیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گسترۀ استناد [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 853-878]
 • حجر بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • حجر بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • حج و عمره سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • حد نقش توبه در اسقاط حدود [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 5-27]
 • حد بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 113-140]
 • حد اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-82]
 • حد تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 229-258]
 • حد حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 361-377]
 • حدود اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-110]
 • حدود مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 145-182]
 • حدود مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 151-179]
 • حدود بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • حد وسط ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • حرام مشروط واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 175-203]
 • حرج قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • حرج بررسی فقهی ممنوعیت منت‌پذیری و مصادیق آن [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 383-404]
 • حرج ذهنی تحلیل موضوع ادله لاحرج [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 537-559]
 • حرف «واو» بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیۀ 121 سورۀ انعام [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 607-628]
 • حرمان ارث امکان‌سنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 85-103]
 • حرمت اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 85-114]
 • حرمت نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه‌سازی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 523-544]
 • حرمت بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 795-815]
 • حرمت اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین‌ا‌لملل بشردوستانۀ اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • حرمت ازدواج بازپژوهشی مستندات فقهی ممنوعیت ازدواج مسلم با غیرمسلم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 261-279]
 • حرمت ازدواج بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 319-340]
 • حرمت سقط تأثیر ناهنجاری‌های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 228-211]
 • حرمت عمل به ظن بازخوانی و نقد آرای معرفت‌شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • حریم خصوصی حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 55-70]
 • حریم خصوصی تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 743-774]
 • حریم خصوصی پوشش حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 55-70]
 • حریم خصوصی جسمانی حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 55-70]
 • حریم خصوصی فیزیکی حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 55-70]
 • حریم خصوصی محل زندگی حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 55-70]
 • حریم خصوصی محل کار حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 55-70]
 • حرم مکه انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 493-514]
 • حسن رفتار تنوع معانی فقهی عدالت، چالش‌ها و پاسخ‌ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • حضرات خمس رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • حفظ نظام مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1103-1132]
 • حفظ نفس اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 85-114]
 • حق دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • حق موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 139-167]
 • حق بررسی فقهی ماهیت حق [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-24]
 • حق واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 381-304]
 • حق بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]
 • حق بررسی و نقد نظریه‌های تعریف حق در حقوق اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 705-733]
 • حق تحدید مفهومی و امکان‌سنجی سلب حق از دیدگاه فقها [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • حق ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 757-778]
 • حق بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 447-467]
 • حق نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 341-362]
 • حـق مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 19-41]
 • حق استمتاع مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • حق‌الناس نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • حق تحصیل بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 601-624]
 • حق حبس بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • حق دادرسی ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 629-650]
 • حق رجوع در هدیه رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 485-506]
 • حق سکونت وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 115-139]
 • حقیقت ایمان حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • حق مالی شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 959-976]
 • حق مطالبه شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 959-976]
 • حق و حکم مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 677-706]
 • حقوق پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • حقوق فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 89-112]
 • حقوق بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 173-192]
 • حقوق واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل‌های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق ایران شرط آزاد بودن ملک در بیع [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 259-280]
 • حقوق اساسی درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 229-256]
 • حقوق باروری بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 363-382]
 • حقوق بشردوستانه اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با معاهدات بین‌المللی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 875-906]
 • حقوق بین‌الملل اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین‌ا‌لملل بشردوستانۀ اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • حقوق بین‌الملل اسلامی اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با معاهدات بین‌المللی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 875-906]
 • حقوق پزشکی بررسی علقۀ زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 251-263]
 • حقوق تطبیقی استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • حقوق جزای امامیه تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 585-608]
 • حقوق جزای بین‌الملل مبانی فقهی احیای قاعدۀ منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 183-210]
 • حقوق جنگ اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با معاهدات بین‌المللی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 875-906]
 • حقوق طبیعی بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 777-797]
 • حقوق عمومی مبانی نظم عمومی در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 197-218]
 • حقوق غیرمتعارف تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 101-124]
 • حقوق فردی قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-103]
 • حقوق مدنی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1251-1281]
 • حقوق مصرف‌کننده بررسی حقوق مصرف‌کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 507-535]
 • حقوق معنوی امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 731-758]
 • حقوق معنوی نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی» [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 763-798]
 • حقوق موضوعه بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-114]
 • حقوق موضوعه بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 777-797]
 • حکم زمان مکان و نقش این دو در اجتهاد [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • حکم اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-30]
 • حکم واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 381-304]
 • حکم مطالعۀ تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 367-388]
 • حکم بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]
 • حکم ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 757-778]
 • حکم. تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 107-119]
 • حکم ارفاقی تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 229-258]
 • حکم اولی واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل‌های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمت مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 223-242]
 • حکمت از فقه ادله تا فقه علل [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 331-360]
 • حکم تکلیفی تحلیل روایت ابی‌بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 95-126]
 • حکم تکلیفی شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 959-976]
 • حکم ثانوی نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 81-104]
 • حکم ثانوی واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل‌های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمرانی اندیشۀ حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 549-584]
 • حکم عقل به استحقاق ثواب و عقاب ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • حکم غیابی بررسی فقهی دادرسی غیابی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 817-840]
 • حکم قضایی موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-104]
 • حکم وضعی تحلیل روایت ابی‌بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 95-126]
 • حکم وضعی شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 959-976]
 • حکومت فقه و حکومت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 53-83]
 • حکومت اندیشۀ حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 549-584]
 • حکومت اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-82]
 • حکومت تحلیل موضوع ادله لاحرج [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 537-559]
 • حکومت. الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 147-173]
 • حکومت اسلامی بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-83]
 • حکومت قاعدة لاضرر اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 105-125]
 • حکومت و ورود حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 257-288]
 • حیل ربا بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 409-433]
 • حلف سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • حمایت مطلق از مالک تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • حمد جایگاه و منزلت سوره حمد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • حمد حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 85-106]
 • حمل بر تقیه اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 555-580]
 • حمل بر تقیه هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 291-308]
 • حمل بر تقیۀ روایات طهارت خمر اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 555-580]
 • حمل بر جوار و عطف ادبی معناشناختی آیة وضو و رهیافت به حکم شرعی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 609-630]
 • حوزه‌دین درآمدی بر چیستی و مؤلفه‏های نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • حوزه علوم دین ارکان و ویژگی‌های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه‌ی علوم دین و معارف اسلامی [دوره 5، شماره 5، 1385]

خ

 • خیار واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • خیار رؤیت بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 913-933]
 • خیار فسخ تسری جواز فسخ نکاح به بیماری‌های هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 841-862]
 • خاستگاه حقوقی مشارکت در اسناد بالادستی جایگاه مشارکت در اندیشة سیاسی اسلام [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 575-600]
 • خاص جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 407-431]
 • خاک بررسی فقهی افضلیت سجده بر تربت امام حسین [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 69-90]
 • خیانت آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • خاندان پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خانواده بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]
 • خا نواده پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خبر ثقه ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • خبر ثقه تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • خبر واحد کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات» [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 127-148]
 • خبر واحد تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 579-607]
 • خبر واحد نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 469-487]
 • خبر واحد تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1237-1250]
 • خبرویت اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 415-445]
 • خدا مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • خداباوری مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • خدا با وری کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خدا شناسی خداشناسی از راه فطرت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خدمت کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خیرخواهی خدا مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • خردورزی کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خروج از منزل محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-82]
 • خروج از منزل بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • خروج از منزل دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 641-667]
 • خروج زن از منزل تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدة معروف [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1401-1422]
 • خروج زوجه از منزل بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجۀ شاغل در مسئلۀ تمکین وخروج ازمنزل [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 689-709]
 • خسارت بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 601-624]
 • خسارت ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 735-756]
 • خسارت ترمیمی ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 651-684]
 • خسارت تنبیهی ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 651-684]
 • خشونت نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 429-446]
 • خطا آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]
 • خطای پزشکی درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 629-655]
 • خطا در نظارت ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 735-756]
 • خطای قاضی موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-104]
 • خطای محض نقد و تحلیل فقهی بر تلغیظ دیه در ماه های حرام [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 93-112]
 • خطای محض بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 53-79]
 • خطر مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 25-53]
 • خلافت مبدأ تشیع در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خلاف مشهور پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 753-779]
 • خلاف مقتضای عقد بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]
 • خلیفه مبدأ تشیع در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خلقت انسان جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید [دوره 16، شماره 2، 1399]
 • خمره بررسی فقهی افضلیت سجده بر تربت امام حسین [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 69-90]
 • خمس آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟ [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 79-91]
 • خمس بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 439-461]
 • خمس ارباح مکاسب چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 275-290]
 • خمس تطبیقی تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 139-156]
 • خمس در زمان پیامبر چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 275-290]
 • خمس غنایم چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 275-290]
 • خنثی چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 827-853]
 • خوارج نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 429-446]
 • خود باوری کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خود سا زی کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خودکشی ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 39-53]
 • خودکشی اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به مادۀ 836 ق.م. [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-186]
 • خویشان مادری واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 193-218]
 • خویشاوند تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 157-186]

د

 • دادرسی بررسی فقهی دادرسی غیابی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 817-840]
 • دادرسی عادلانه بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1283-1317]
 • دادرسی غیابی بررسی فقهی دادرسی غیابی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 817-840]
 • دادرسی مدنی بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 165-186]
 • داده بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • داده‌پیام بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 711-731]
 • دامپینگ بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 443-488]
 • دامغه بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم‌شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» مادۀ 709 ق.م.ا.) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 175-183]
 • داین. فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 89-112]
 • دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بررسی تحلیلی و ارائۀ مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 433-455]
 • داوری بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 341-363]
 • داوری قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 383-407]
 • دیپلماسی اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 581-606]
 • دیدگاه‌ها بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسلات فقهی شیخ صدوق [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 249-273]
 • درمان عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • دست‌بوسی دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 187-212]
 • دستگاه‌های الکترونیکی بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 711-731]
 • دشنام واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 537-559]
 • دعا بررسی آیه مباهله [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • دعوی بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 341-363]
 • دف واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 75-91]
 • دفاع حکمی قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-54]
 • دفاع در برابر ادله قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-54]
 • دفاع شکلی قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-54]
 • دفاع ماهوی قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-54]
 • دفاع مشروع واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 381-304]
 • دفاع مقدس مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1103-1132]
 • دقت عرفی اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 435-459]
 • دلیل ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • دلیل بررسی و تحلیل احکام ثانوی فقهی درقلمرو احکام ثابت و متغییر [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 155-188]
 • دلیل از فقه ادله تا فقه علل [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 331-360]
 • دلیل تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 219-248]
 • دلیل عقل منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 105-132]
 • دلیل فقهی واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 611-628]
 • دلیل لبی بررسی و بازنگری ادلۀ لبی حجیت قول صحابه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 283-307]
 • د ین آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • دین نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • دین رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • دین مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 693-736]
 • دین بشری و دین الهی نگرشی انتقادی بر نظریه بسط تجربه نبوی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • دین‌به‌دین تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]
 • دینداری مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 693-736]
 • دین‌شناسی رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • دیه تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 799-819]
 • دیه واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 403-428]
 • دیه واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 193-218]
 • دیه تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 691-710]
 • دیه ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 651-684]
 • دیه تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائۀ راهکار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 363-384]
 • دیه قاعدۀ دیۀ شکستگی: بازتاب فاصله‌ای میان مشهور و مأثور [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 733-752]
 • دیه شخص متولد از زنا بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیه فرزند نامشروع بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیۀ انگشتان ‏دیۀ انگشتان «نقدی بر نظریه‌های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه» [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 629-658]
 • دیۀ پلک‌ها تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی» [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 489-511]
 • دیۀ جراحت بر گوش کاوشی فقهی در دیۀ ایراد جرح بر نرمۀ گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 281-305]
 • دیۀ کامل واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 403-428]
 • دوران جوانی و آرامش و قرار دین و درمان افسردگی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • دورۀ معاصر تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دورۀ معاصر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 317-338]

ذ

 • ذاتی و عرضی در کیفر کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریۀ «روح شریعت» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 205-226]
 • ذاعر بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت (جاسوسان و اشرار) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • ذکر تسبیح موجودات در قرآن و روایات و ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • ذلت قاعدۀ عزت [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1211-1236]
 • ذلت پذیری آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]

ر

 • رأی پژوهشی دربارهء احادیث نهی از تفسیر به رأی در نگاه فریقین [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • رأی تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 513-533]
 • رابطه فقه و رجال اعتبارسنجی و نقد تضعیف رجالی محمّد بن سنان و تأثیر آن بر فقیه امامیّه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 133-159]
 • رابطۀ بین علوم ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 853-877]
 • رابطۀ سببیت مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 271-304]
 • رابطۀ فقه و اخلاق ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 853-877]
 • رأی مشهور واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 55-84]
 • راهبرد فضای مجازی درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی) [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 897-924]
 • راهبردهای‌مدیریتی‌پژوهشی درآمدی بر چیستی و مؤلفه‏های نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • راه‌های باز واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 489-522]
 • راه‌های بسته واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 489-522]
 • راه‌های تعدی از نص سازوکارهای کشف مقاصد شریعت [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 89-110]
 • ربا بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریۀ درآمد قانونی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 669-689]
 • ربا نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 219-235]
 • ربای استهلاکی نقد و بررسی ربای تولیدی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ربای تولیدی نقد و بررسی ربای تولیدی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ربای قرضی تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 907-937]
 • ربای معاملی نقد و بررسی ربای تولیدی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ربای معاملی تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 907-937]
 • ربح شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 553-571]
 • ربح بدون عوض شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 553-571]
 • رثا ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • رثای حسینی ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • رثای شیعی ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • رجال کشّی اعتبارسنجی و نقد تضعیف رجالی محمّد بن سنان و تأثیر آن بر فقیه امامیّه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 133-159]
 • رجم شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی مادۀ 234 قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 781-806]
 • رخصت قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ردّ عقد تأملی نو پیرامون ردّ عقد [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 801-826]
 • رسالت نگرشی انتقادی بر نظریه بسط تجربه نبوی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • رسالت بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1) [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • رسانه‌های نوین کاربست سواد رسانه‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به‌عنوان یک مسئلۀ مستحدثه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]
 • رسیدگی‌های قضایی کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک ‌بار یا لزوم تکرار؟ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 629-650]
 • رشید بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • رشد اقتصادی عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • رشوه تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 107-119]
 • رشوه بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 825-848]
 • رشوه حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 687-703]
 • رشوه مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 651-676]
 • رشوه‌دهنده تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 107-119]
 • رشوه گیرنده تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 107-119]
 • رضا وضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • رضایت درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 629-655]
 • رضاع بررسی تطبیقی حکم تأسیس بانک شیر در مذاهب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 111-136]
 • رضاع حکم فقهی کمیت شیر در اثبات محرمیت رضاعی در دیدگاه فریقین [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 135-148]
 • رطل راه های تشخیص آب کر [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 191-215]
 • رقابت غیرمنصفانه بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 443-488]
 • رمی واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 801-819]
 • رهان و مراهنة" بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبری مبدأ تشیع در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • رهن مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 97-118]
 • روایات پژوهشی در توسعۀ فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 759-790]
 • روایات بازخوانی حکم قضای روزۀ حائض در ماه رمضان با تکیه بر قرآن و روایات با رویکرد تحلیلی انتقادی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 29-43]
 • روایات احکام استحبابی مسئلۀ «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه‌ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 385-406]
 • روایات تقیه‌ای هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 291-308]
 • روایات طهارت خمر اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 555-580]
 • روایت زراره" تحلیل مسئولیت متعهد قراردادی در فرض واگذاری تعهد با استناد به روایت زراره و ابی‌بصیر [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 237-250]
 • روایت ظریف قاعدۀ دیۀ شکستگی: بازتاب فاصله‌ای میان مشهور و مأثور [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 733-752]
 • روایت ظریف‌بن ‌ناصح تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی» [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 489-511]
 • روان نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • روان عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • روان شناسی دین و درمان افسردگی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • روان‌شناسی‌انسانی نمونه هایی از روش‏های مشاوره در کلام معصومین (ع) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • روح شریعت کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریۀ «روح شریعت» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 205-226]
 • روزه فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • روزه تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • روزۀ عاشورا روزۀ روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاه‌های فقیهان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 935-958]
 • روش‌یارگیری نمونه هایی از روش‏های مشاوره در کلام معصومین (ع) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • روش استنباط نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 309-329]
 • روش انتقال میتوکندری بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 707-734]
 • روش‌تحلیلی نمونه هایی از روش‏های مشاوره در کلام معصومین (ع) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • روش‌تعقلی نمونه هایی از روش‏های مشاوره در کلام معصومین (ع) [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی» [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]
 • روش‌شناسی تقنین اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش‌آفرینی عقل (مطالعۀ موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 605-628]
 • روش شناسی علم فلسفه علم اصول فقه [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • روش شناسی علم فلسفه علم اصول فقه [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • روش فکری روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری‌گری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 1025-1054]
 • رویکرد تخصصی و اختصاصی اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش‌آفرینی عقل (مطالعۀ موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 605-628]
 • رویکرد جامعه‌محور پیشگیری اولیه از جرایم زیست‌محیطی در آموزه‌های قرآنی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 211-239]
 • رویکرد فردمحور پیشگیری اولیه از جرایم زیست‌محیطی در آموزه‌های قرآنی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 211-239]
 • رویۀ قضایی بین‌المللی فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین‌المللی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 589-609]
 • رؤوس ثمانیه فلسفه علم اصول فقه [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • رؤوس ثمانیه فلسفه علم اصول فقه [دوره 1، شماره 1، 1384]

ز

 • زیارت واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • زیارت واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 731-750]
 • زیارت زنان واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • زیارت قبور بررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 849-880]
 • زیان «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 167-196]
 • زیان‌دیده «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 167-196]
 • زبان بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه‌های فقهی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 25-54]
 • زبان فقهی بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه‌های فقهی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 25-54]
 • زکات تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • زکات تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 949-979]
 • زمان زمان مکان و نقش این دو در اجتهاد [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • زمان جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 47-71]
 • زمان بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 125-149]
 • زمان ارزیابی تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 791-822]
 • زمان پرداخت دیه انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 493-514]
 • زمین بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 379-402]
 • زن حکم نظر به مخطوبه [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • زن علاج نشوز زوجه از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-88]
 • زن تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-28]
 • زنان تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 157-186]
 • زنان بررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 849-880]
 • زنان بازخوانی حکم قضای روزۀ حائض در ماه رمضان با تکیه بر قرآن و روایات با رویکرد تحلیلی انتقادی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 29-43]
 • زن باردار وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 115-139]
 • زن باردار وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 245-270]
 • زندان درنگی در روایی «حبس انفرادی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 429-452]
 • زندان تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • زندان بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 125-148]
 • زندان تک‌نفره درنگی در روایی «حبس انفرادی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 429-452]
 • زنده شدن بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 181-202]
 • زوج بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]
 • زوج محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-82]
 • زوجیّت بررسی علقۀ زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 251-263]
 • زوجه بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]
 • زوجه محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-82]
 • زوجه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • زوجه حق زنان در باروری در روایت عزل از دیدگاه امامیه و اهل سنت [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 59-71]
 • زوجه. موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 139-167]
 • زوجۀ حقیقی نقد و بررسی ثمره‌های دو نظریۀ زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی در طلاق رجعی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-84]
 • زوجۀ حکمی نقد و بررسی ثمره‌های دو نظریۀ زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی در طلاق رجعی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-84]
 • زوجۀ دائمه تأملی در تسلیم مهر به‌مجرد وقوع عقد در نکاح دائم [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 881-906]

س

 • سابقه تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 513-533]
 • ساختار‌پژوهش درآمدی بر چیستی و مؤلفه‏های نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • سارق بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 113-140]
 • ساز واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 75-91]
 • سیاست جنایی پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1133-1161]
 • سیاست جنایی اسلام مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 25-53]
 • سیاست جنایی بومی تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی» [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 537-578]
 • سیاست کیفری واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 1-28]
 • سیاست کیفری اسلام مراتب تعزیر [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 677-706]
 • سیاق نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • سایه‌بان واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 489-522]
 • سب واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 537-559]
 • سب امام پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • سبب بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • سبب جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 407-431]
 • سبب مجمل مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 413-442]
 • سبق زمانی واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 731-750]
 • سجده بررسی فقهی افضلیت سجده بر تربت امام حسین [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 69-90]
 • سجود تسبیح موجودات در قرآن و روایات و ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • سدذرایع نقد و بررسی ربای تولیدی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • سید محمد موسوی عاملی استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 307-327]
 • سیدمرتضی کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات» [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 127-148]
 • سد معبر واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 489-522]
 • سیر بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 119-144]
 • سرایت قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-144]
 • سرایت جنایت قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 429-450]
 • سرپرستی. بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 111-144]
 • سیرة عقلا تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1237-1250]
 • سرقت بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 113-140]
 • سرقت بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 737-762]
 • سرقت سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 73-100]
 • سیره واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 709-724]
 • سیره عقلا اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 117-133]
 • سیرۀ عقلا واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 313-342]
 • سیرۀ عقلا سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 535-552]
 • سیرۀ عقلایی واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 1-28]
 • سیرۀ علوی احتکار در فقه اسلامی و سیرۀ علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 807-838]
 • سزاواری بررسی فقهی ماهیت حق [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-24]
 • سعی سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • سعا دت کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • سقط جنین تأثیر ناهنجاری‌های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 228-211]
 • سقط جنین مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 19-41]
 • سقط ناقص‌الخلقه نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 141-166]
 • سقوط حد سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 73-100]
 • سقوط قصاص نفس امکان‌سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 301-317]
 • سکینه و آرامش پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • سکوت در ادله اثبات دعوا بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-57]
 • سکوت عنادی بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-57]
 • سکوت مدعی و مدعی علیه بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-57]
 • سلاح کشتار جمعی تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 849-884]
 • سلامت عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • سلامت واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 55-84]
 • سلامت روانی نقش دین در بهداشت روان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • سلب حیات بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 181-202]
 • سلب حق بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 601-624]
 • سلب حق تحدید مفهومی و امکان‌سنجی سلب حق از دیدگاه فقها [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • سلب حق اقدام بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 149-171]
 • سلطنت بررسی فقهی ماهیت حق [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-24]
 • سلطنت بررسی و نقد نظریه‌های تعریف حق در حقوق اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 705-733]
 • سلطنت تحدید مفهومی و امکان‌سنجی سلب حق از دیدگاه فقها [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • سلف تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]
 • سلفیه بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 461-483]
 • سلول انفرادی درنگی در روایی «حبس انفرادی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 429-452]
 • سنت دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • سنت بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]
 • سنت پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 493-523]
 • سنّت حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 85-106]
 • سنخ حکم ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-25]
 • سهام تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 509-536]
 • سهل‌انگاری تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • سهم‌الارث واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 389-414]
 • سهم ذی‌القربی بررسی تاریخی نظریۀ بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 187-211]
 • سوءاستفاده از اضطرار حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 413-437]
 • سوء استفاده از حق مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-131]
 • سوء‌استفاده از حق بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 443-488]
 • سواد رسانه‌ای کاربست سواد رسانه‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به‌عنوان یک مسئلۀ مستحدثه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]
 • سواد رسانه‌ای دینی کاربست سواد رسانه‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به‌عنوان یک مسئلۀ مستحدثه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]
 • سوانح هوایی جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-11]
 • سودگرایی عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • سود واقعی عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • سوگند سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]

ش

 • شاخص تبیین مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 357-382]
 • شادابی دین و درمان افسردگی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • شیاع جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 161-183]
 • شأن اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • شاهد جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 161-183]
 • شاهد بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-114]
 • شبیه‌سازی انسانی بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 795-815]
 • شبهۀ اثباتی حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتیِ مشمول قاعدۀ درأ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 457-482]
 • شخص‌انگاری جنین کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 433-468]
 • شخص بلا وارث وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 203-222]
 • شخصیت آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • شخص ثالث فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 89-112]
 • شخص حقوقی امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 821-847]
 • شخص حکم ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-25]
 • شیخ صدوق بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسلات فقهی شیخ صدوق [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 249-273]
 • شیخ طوسی هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 291-308]
 • شیخ مرتضی انصاری نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • شیخ مرتضی انصاری (ره) شیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گسترۀ استناد [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 853-878]
 • شراخلاقی مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • شرایط ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 93-113]
 • شرایط مجتهد تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 213-244]
 • شرایط موقوفه امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 731-758]
 • شرایط موقوفه نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی» [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 763-798]
 • شرط ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 93-112]
 • شرط شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • شرط بررسی انتقادی راه‌حل‌های ارائه‌شده پیرامون تعارض شروط [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 83-112]
 • شرط تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]
 • شرط بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 913-933]
 • شرط پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 157-182]
 • شرط تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 105-124]
 • شرط ابتدایی پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 157-182]
 • شرط ابتدایی بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 273-294]
 • شرط ارتکازی ضمنی بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • شرطبیعی مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • شرط بنایی ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 93-112]
 • شرط تبانی ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 93-112]
 • شرطیت تکرار کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک ‌بار یا لزوم تکرار؟ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 629-650]
 • شرط خیار واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 523-554]
 • شرط خلاف مقتضای عقد مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • شرط خلاف مقتضای عقد بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 241-259]
 • شرط زیادی شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 553-571]
 • شرط ضمان بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 241-259]
 • شرط ضمنی. ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 93-112]
 • شرط ضمن عقد بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 601-624]
 • شرط ضمن عقد پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 157-182]
 • شرط ضمن عقد مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 261-281]
 • شرط عدم مسئولیت درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 629-655]
 • شرط عزل بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 485-508]
 • شرط عوض بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 273-294]
 • شرط فاسد مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 261-281]
 • شرط فعل بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 913-933]
 • شرط فعل شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 959-976]
 • شرط فعل منفی حقوقی اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 117-133]
 • شرط مفسد مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 261-281]
 • شرط نامشروع مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • شرط نتیجه بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 913-933]
 • شرط نتیجه منفی اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 117-133]
 • شریعت تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 25-50]
 • شریعت بررسی و تحلیل احکام ثانوی فقهی درقلمرو احکام ثابت و متغییر [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 155-188]
 • شریعت گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 305-322]
 • شریعت مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 223-242]
 • شریعت خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1183-1210]
 • شرک ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 611-631]
 • شرکت دانش‌بنیان تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1423-1438]
 • شیر مادر بررسی تطبیقی حکم تأسیس بانک شیر در مذاهب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 111-136]
 • شروط ماهیت و آثار شروط الحاقی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 997-1024]
 • شروط بیع شرط آزاد بودن ملک در بیع [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 259-280]
 • شروط غیرمنصفانه شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • شستن ادبی معناشناختی آیة وضو و رهیافت به حکم شرعی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 609-630]
 • شعایر الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 147-173]
 • شیعه مبدأ تشیع در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • شیعه بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 795-815]
 • شعور تسبیح موجودات در قرآن و روایات و ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • شفاء جایگاه و منزلت سوره حمد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • شفعه بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 889-912]
 • شک تأملی در قاعده فراغ و تجاوز [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 115-138]
 • شکستگی قاعدۀ دیۀ شکستگی: بازتاب فاصله‌ای میان مشهور و مأثور [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 733-752]
 • شکنجه درنگی در روایی «حبس انفرادی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 429-452]
 • شلل واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 55-84]
 • شمولیت بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدودۀ تأثیرگذاری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 219-246]
 • شنا خت استدلالی خداشناسی از راه فطرت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • شهادت تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 265-295]
 • شهادت واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 969-996]
 • شهادت بانوان تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1439-1463]
 • شهادت (بیّنه) واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 313-342]
 • شهادت تبرعی نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • شهادت زن تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه‌ها در بستر شکل‌گیری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 1077-1102]
 • شهادت شهود. نقش توبه در اسقاط حدود [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 5-27]
 • شهادت مرد تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه‌ها در بستر شکل‌گیری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 1077-1102]
 • شهید ثانی تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 229-258]
 • شهر مکه بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 119-144]
 • شهود توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • شهود رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • شهود بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-114]
 • شوهر علاج نشوز زوجه از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-88]
 • شوهر موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 139-167]

ص

 • صاحب مدارک استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 307-327]
 • صادر اول رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • صیانت از حق مالکیت تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • صبر تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • صبر مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]
 • صحابه تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 513-533]
 • صحت بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 525-554]
 • صداق نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-162]
 • صدر بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریۀ درآمد قانونی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 669-689]
 • صدق ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1319-1346]
 • صدقات تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 5-34]
 • صدقه توکیل در وقف [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 469-492]
 • صدقه نقد حکم فقهی لیلۀ‌الدفن (نماز وحشت) در اندیشۀ فقیهان متأخرالمتأخر و معاصر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 751-775]
 • صدقه مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعۀ امروزی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 451-468]
 • صدمه بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم‌شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» مادۀ 709 ق.م.ا.) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 175-183]
 • صدوق پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 753-779]
 • صغر جانی تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • صیغه معاملات نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفات معتبر تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 157-186]
 • صکوک تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 509-536]
 • صلاحیت قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 383-407]
 • صلب کاوشی در شیوۀ اجرای مجازات‌های محارب و همسان‌سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 771-800]
 • صلح نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 429-446]
 • صورت تفکر اجتماعی روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی» [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]
 • صورتگری ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 611-631]

ض

 • ضرر مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-131]
 • ضرر بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 443-488]
 • ضرر واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 489-522]
 • ضرر بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 889-912]
 • ضرر اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 105-125]
 • ضرر بررسی فقهی ممنوعیت منت‌پذیری و مصادیق آن [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 383-404]
 • ضرر مادی جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-11]
 • ضرر معنوی جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-11]
 • ضرورت فقه و حکومت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 53-83]
 • ضرورت تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 849-884]
 • ضمان قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • ضمان جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 113-128]
 • ضمان مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 271-304]
 • ضمان بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 659-676]
 • ضمان ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 545-574]
 • ضمان تعریف و اعتبار قرارداد کفالت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 671-692]
 • ضمان ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 799-824]
 • ضمان بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 715-742]
 • ضمان ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 243-264]
 • ضمان مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعۀ امروزی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 451-468]
 • ضمان نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 295-316]
 • ضمان بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 227-259]
 • ضمان مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 97-118]
 • ضمان پیشۀ حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 201-217]
 • ضمان اقارب تحلیل روایت ابی‌بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 95-126]
 • ضمانت تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 849-873]
 • ضمانت اجرا تأملی نو پیرامون ردّ عقد [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 801-826]
 • ضمانت اجرای کیفری واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 1-28]
 • ضمان ید استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • ضمان شهرداری ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 735-756]
 • ضمان عاقله تحلیل روایت ابی‌بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 95-126]
 • ضمان عرفی ضمان عرفی؛ چهره‌ای از نظریۀ عمومی تعهدات [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 779-799]
 • ضمان علی‌الید تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 849-873]
 • ضمان قراردادی بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 371-404]
 • ضمان قهری بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 371-404]
 • ضمان قهری ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 545-574]
 • ضمان مالیت ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 141-163]
 • ضمان مصطلح ضمان عرفی؛ چهره‌ای از نظریۀ عمومی تعهدات [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 779-799]
 • ضمان معاوضی ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 545-574]

ط

 • طاقت تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • طبقات واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 801-819]
 • طبقۀ فرودست تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 609-628]
 • طرب آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • طرح عقد مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 261-281]
 • طریق ‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • طلاق مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]
 • طلاق بائن وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 115-139]
 • طلاق بیمار احکام و آثار طلاق بیمار از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 149-160]
 • طلاق فارّ احکام و آثار طلاق بیمار از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 149-160]
 • طلوع فجر واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 709-724]
 • طهارت نقد و بررسی ادلۀ نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 41-68]
 • طهارت مولد نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 309-329]
 • طهارت و نجاست اهل کتاب «نماز در معابد اهل کتاب» از نگاه فقه اسلامی دیدگاه‌ها و نظریۀ معیار امامیه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-81]

ظ

 • ظاهر مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1251-1281]
 • ظن خاص بازخوانی و نقد آرای معرفت‌شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • ظواهر قرآن پژوهشی دربارهء احادیث نهی از تفسیر به رأی در نگاه فریقین [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • ظواهر قرآن بررسی حجیت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه های نهج البلاغه) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 15-29]

ع

 • عارضه‌های عقلی گستره جنون در فقه و حقوق [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 823-852]
 • عاشور ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • عاطفه راه‌های مبارزه با نفس [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • عاقله تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 691-710]
 • عالم تزاحم مسأله شر و راه حل های آن [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • عام جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 407-431]
 • عبا دت کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • عبادت کودکان بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 161-189]
 • عدالت عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • عدالت جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 161-183]
 • عدالت اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 71-86]
 • عدالت گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 305-322]
 • عدالت تنوع معانی فقهی عدالت، چالش‌ها و پاسخ‌ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • عدالت اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • عَدالت نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 309-330]
 • عدالت فقهی تنوع معانی فقهی عدالت، چالش‌ها و پاسخ‌ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • عَدالت فقهی نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 309-330]
 • عدل پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 105-118]
 • عدل تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • عدل تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف» [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 821-852]
 • عدل‌قرآن جایگاه و منزلت سوره حمد [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • عدم جواز روزۀ روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاه‌های فقیهان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 935-958]
 • عدم حکم اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 105-125]
 • عدم نفوذ تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-94]
 • عدم نفوذ واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • عرف درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 229-256]
 • عرف اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • عرف واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 801-819]
 • عرف شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 863-896]
 • عرفان رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • عر فان توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • عرف بین‌المللی فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین‌المللی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 589-609]
 • عرف خاص بررسی مرجع در تکفیر معین [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 453-474]
 • عرف عام بررسی مرجع در تکفیر معین [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 453-474]
 • عزت کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت) [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • عزت قاعدۀ عزت [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1211-1236]
 • عزل حق زنان در باروری در روایت عزل از دیدگاه امامیه و اهل سنت [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 59-71]
 • عزیمت قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • عسر قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • عسر و حرج اجتهاد و تقلید [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 55-78]
 • عشق تسبیح موجودات در قرآن و روایات و ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 5، 1385]
 • عصر ائمه نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 483-503]
 • عصر خلفا نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 483-503]
 • عصر رسالت نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 483-503]
 • عصر غیبت اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-110]
 • عضو مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 151-179]
 • عضو سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 73-100]
 • عضو ناقل وراثت پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 469-488]
 • عفت چیستی حجاب اسلامی معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-72]
 • عفو بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 447-467]
 • عقاید پژوهشی در توسعۀ فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 759-790]
 • عقد نقد وبررسی ادله کاشفیت و ناقلیت اجازه در عقد مکره [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 115-133]
 • عقد توکیل در وقف [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 469-492]
 • عقد ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 545-574]
 • عقد واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • عقد بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 525-554]
 • عقد اجاره تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1423-1438]
 • عقد اذنی قاعده اذن کلیات و تعاویف [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • عقد ازدواج مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • عقد امانی بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 241-259]
 • عقد‌بستگی بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • عقد دوم قلب حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • عقد شرکت شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 553-571]
 • عقد مزارعه بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 371-404]
 • عقد نکاح تأملی در تسلیم مهر به‌مجرد وقوع عقد در نکاح دائم [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 881-906]
 • عقد نکاح تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 321-339]
 • عقده حقارت عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • عقل توحید از منظرکتاب و سنت [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • عقل راه‌های مبارزه با نفس [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • عقل منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 105-132]
 • عقل اندیشه ورزی در استنباط فقه [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 31-53]
 • عقل اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 85-114]
 • عقل کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات» [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 127-148]
 • عقل بررسی و بازنگری ادلۀ لبی حجیت قول صحابه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 283-307]
 • عقل واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 611-628]
 • عقل‌گریزی تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی» [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 537-578]
 • عقوبت شرعی نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 145-164]
 • عقود تعلیقی اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 533-554]
 • عقود معاوضی تأملی در تسلیم مهر به‌مجرد وقوع عقد در نکاح دائم [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 881-906]
 • عقود معین امکان‌سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 201-228]
 • عقود معین و نامعین امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 731-758]
 • علت از فقه ادله تا فقه علل [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 331-360]
 • علت خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1183-1210]
 • علت حکم مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 223-242]
 • علیت منحصره انحراف در بحث ازمفهوم وصف [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • علل الشرایع خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 1183-1210]
 • علل مشددۀ مجازات تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 585-608]
 • علم رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • علمای فریقین واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • علم تصدیقی حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • علم فقه تحرک علمی فقه بازتابی از موضوع‌شناسی ساختاری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 925-949]
 • علم قاضی تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 219-248]
 • علم قاضی وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 975-1000]
 • علوم‌انسانی رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • علوم‌تجربی رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • علوم قران قرآن در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • عملیات استشهادی واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 969-996]
 • عمل جراحی زیبایی واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل‌های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمل حقوقی واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 171-200]
 • عمومیت درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 229-256]
 • عناوین اولیه واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 59-95]
 • عناوین ثانویه واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 59-95]
 • عند الاستطاعه تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 321-339]
 • عنصر گناه بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات‌های حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تکیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 87-103]
 • عنصر معنوی درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 229-256]
 • عنف وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 975-1000]
 • عوامل قضاوت حق قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • عوامل منع مسئولیت مدنی نسبت‌سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادلۀ ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 331-356]
 • عیوب منصوصه تسری جواز فسخ نکاح به بیماری‌های هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 841-862]

غ

 • غایب مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 461-484]
 • غار سیری در پیشینه قاعده غرر [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • غائب بررسی فقهی دادرسی غیابی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 817-840]
 • غیب رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • غرر تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 321-339]
 • غرر واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 463-484]
 • غیرقضا بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 825-848]
 • غیرمسلم بازپژوهشی مستندات فقهی ممنوعیت ازدواج مسلم با غیرمسلم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 261-279]
 • غیرمسلمانان معیار شمول عنوان «اهل کتاب» در قرآن مجید [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 389-412]
 • غیرمنصوص شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 863-896]
 • غیرمنقول بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 889-912]
 • غیرنظامیان تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 849-884]
 • غرور سیری در پیشینه قاعده غرر [دوره 2، شماره 4، 1385]
 • غصب مال ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 141-163]
 • غفلت آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • غنا آوا و آهنگ از منظر اسلام [دوره 1، شماره 1، 1384]

ف

 • فایده بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 439-461]
 • فازی تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 25-50]
 • فاضل دیه نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبة فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 447-459]
 • فامیل و قبیله آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟ [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 79-91]
 • فحشا تأملی فقهی در قوادی اینترنتی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 133-159]
 • فحص مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعۀ امروزی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 451-468]
 • فحوای دلیل بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 737-762]
 • فدک تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 405-432]
 • فراغ تأملی در قاعده فراغ و تجاوز [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 115-138]
 • فرایند فقهی فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 665-687]
 • فرد دارای یک چشم سالم تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائۀ راهکار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی) [دوره 18، شماره 2، 1401،