تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

نظام شریعت اسلامی به عنوان یک سیستم ارزشی وحقوقی کامل با منابع پایدار کتاب و سنت و بهره مندی از عقل به عنوان رسول باطنی، سازگارترین نظام ارزشی با تغییرات و تحولات جهان است؛ به طوری که منطق به کار رفته در کتاب و سنت، منطقی چند ارزشی و پیوسته است. در این نظام ارزشی، گزاره‌های دینی درجه‌بندی و پیوسته، با متغیرهای زبانی بیان گشته است. این مقاله کوششی است در تبیین نظام ارزشی پیوسته و فازی، تا فرایند استنباط احکام شرعی در نظام شریعت اسلامی را با رویکرد فازی توصیف نموده و بخشی از تاثیرات این رویکرد را در پویایی فقه و کارآمدی اجتهاد بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering Fuzzy Approach to Islamic Juridical System

نویسندگان [English]

  • Reza Ranjbar 1
  • Rahim Vakilzadeh 1
  • Soleiman A'ali Malek Talesh 2
چکیده [English]

The Islamic Sharia as a full legal value system with sustainable resources (Qur’an and the tradition) as well as benefiting from wisdom as inner messenger is the most adaptable value system with changes of the world.
The logic used in Qur’an and the tradition is a multi-valued and continuous logic.
In this value system, religious statements have been expressed in continuous and graded linguistic variables.
The study is an attempt to explain the fuzzy and continuous value system in order to describe the inference process of religious orders in the Islamic Sharia legal system through a fuzzy approach. Also, this paper tries to state the effects of this approach on the dynamics of jurisprudence and effectiveness of Ijtihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy
  • ijtihad
  • Inference.
  • Sharia