«مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به‌منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و به‌طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه‌ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان‌دیده است. با عنایت به اینکه مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان‌دیده و ارزش مال تلف‌شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می‌توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان‌دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place of assessment of amount of damage in a civil liability case from the viewpoint of Imamite Jurisprudence and statute law of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Al-Sharif 1
  • Somayyeh Sa'idi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Administrative Sciences and Economy Faculty, University of Esfahan, Iran
2 MA., in Private Law, , University of Esfahan, Iran
چکیده [English]

If the price of the lost property in the different places is not equal, the judge in civil liability case is faced with this question that to which of these prices should be sentenced? In this paper after propounding and reviewing different views, it has been tried to be presented a criterion for determination of the competent place to assess the amount of damage according to sound tradition of "Abi Vallad". The criterion that is preferred over other options in this text with regard to mentioned tradition is the habitat place of injured person. Since the article 3 of the civil liability act has required the judge to determine the amount of damage based on the circumstances of the case and as the habitat place of the injured person and the value of the lost property at that place is one of the situations affecting on the rate of the loss incurred by him, the theory of assessment of damage based on the price of the habitat place of the injured person can be accepted in the Legal System of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment of damage
  • circumstances
  • injured person
  • loss
  • place of damage