بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر ، اسلامشهر، ایران

چکیده

در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت وبعد، اجماع و عقل به‌عنوان منابع مشترک -با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر- به چشم می‌خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف است ازجمله این منابع قول صحابی می‌باشد. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به‌عدم حجیت آنها می‌باشند و هردو برای مدعای خود به ادله‌ای استناد کرده‌اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی آن دسته از اصولین عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم نموده و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح نموده‌اند. مساله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دست یابی به ادله واقعی احکام پس از استقراء کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین، به این نتیجه می رسد که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و درمقابل آنها نقد جدی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the non-verbal evidence in Sehabe Arguments Contention

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan
department of Jurisprudence & Law, Faculty of liberal Arts & literature, Azad Islamic University, Islam shahr, IRAN
چکیده [English]

In the Islamic Principalists’ books on rulings evidence , two source e.t. Quran and Islamic Tradition and subsequently , consensus and reason as common sources – with a difference of interoperation in the two later cases – have been seen . But in the public Islamic Principalists’ books in addition to the cited four main Islamic resources , there are other individual resources that their evidentiary is controversial among the Sunni’s Principalists and among them , there is Sehabe arguments . Some Sunni Principals believe in the validity of these statements and some other believe in their non-validity and for proof of their arguments , both of the groups have resorted to the evidence that are either verbally or non-verbally . those who believe in the validity of the Sehabe arguments have divided the non-verbal evidence into two forms of consensus and reason and stated the validity of consensus in two forms and rational reason in three forms .
The present research following the induction of the Sunni Principalists book and review of their general principals shows that the group’s arguments are not sufficient to substantiate such a principle and there ared reasoned answers in front of them .

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Non-Verbal Evidence
  • Consensus
  • reason
  • Validity
  • Sehabe Arguments

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398