واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می‌شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، نظریه‌های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه‌ای را ادلة مختلفی توجیه می‌کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه‌های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده‌اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می‌شود. از این‌رو به بررسی نظریه‌های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می‌پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه‌ها و نیز ادلة آنها نشان می‌دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidences of theories of validity and nullity of sale in delayed payment of price

نویسنده [English]

  • Heydar Bagheri Asl
Associate Professor, Law and Social Sciences Faculty, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

The option of delayed payment of price is one of the factors of rescission of the types of sale. Although provisions of sale in the case of its delayed payment of price has predicted in 402 to 409 articles of civil law, but there are different inconsistent theories in Islamic law for the validity and Nullity of Sale in delayed payment of price and different evidences justify each theory. Regretfully mentioned the theories have not been studied by researchers, so that it can be seen a scientific gap in this issue. Hence the present paper has studied the theories of validity and nullity of sale in delayed payment of price and their evidences in a descriptive method and it has also shown the conformity and segregation of provisions of civil law with these theories and their evidences and it has found the validity of sale if there is delayed payment of price complying with the well-known view of jurisprudents and provisions of civil law and it has announced the view of jurisprudents which is not well-known in the nullity of sale unjustified, if there is delayed payment of price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay
  • option
  • Price
  • Sale
  • Theory