قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم

نویسندگان

چکیده

"قضاوت " در معنای خاص خود که توسط افراد متخصص (قاضیان) انجام می گیرد، به دلیل نیاز مبرم دستگاه های قضایی بدان مورد بررسی بسیاری از علما قرارگرفته است;ولی در زمینهء قضاو ت به معنای عام که همواره از جانب عموم انسان ها در طول زندگی انجام می شود، اهمیتش کم تر از نوع ا ؤل نیست، به صورت کامل ومستقل کاری انجام نگرفته است. از آن جا که قران کریم هدا یت کنندهء انسان است، به این مسأله نیزکه در جهت هدایت انسان نقشی عمده دارد، پرداخته است.
در این مقاله این موضوع مهم از دیدگاه قران بررسی شده است. بدین منظور نخست کلیة ایات مربوط به ان استخراج وبررسی گردیده و در مرحلهء بعد با دسته بندی آن ها مطابق با جنبه های خاصی که مفسران و دانشمندان اسلامی به آن پرداخته اند، ابتدا تعریف "قضاوت " و انواع آن و سپس دیگر عناوین به ترتیب بیان گردیده است."عوامل قضاوت حق " به این نکته می پردازد که چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قضاوت های ما هر چه بیش تر به حق نزدیک شود. "آفات قضاوت حق " مسائلی که پرهیز از آن ها موجب نزدیک تر شدن به قضاوت حق می گردد، به ما گوشزد می کند. "پی آمدهای قضاوت " از یک طرف با طرح آثار خوب قضاوت های حق ما را به این نوع قضاوت تشویق می کند، از طرف دیگر با ذکر آثار بد قضاوت های باطل به ما هشد ار می دهدکه از آن ها بپرهیزیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Judgment in particular meaning is the main job of judges as experts in field of judicial law. Being a crucial necessity, it has been taken into profound considerations by many scholars. Turning to judgment in general meaning as a means of arbitration among people, we can see that there have been much less attention toward it; still, it is not less important than the former and about which no independent work has been performed up to now. Koran as the main guide of humanbeings pays heed to this issue too.
In this essay, first of all, the concerning verses has been surveyed. Next, a contrasting has been made as regards commentators’ opinions on the different aspects of the matter; accordingly, definition of judgment in general meaning as well as some other related subjects has been offered, some of which are as follows: recognizing factors of a right judgment, knowing how to approach a just judgment, distinguishing the plagues of justice, encouragements and discouragements regarding the results of just or unjust judgments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequences of Judgment
  • Judgment
  • Koran
  • Plagues of Judgment