تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده

یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی"نفی سلطه" یا قاعده "نفی سبیل" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد.
در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه‌ای پررنگ شده که نمی‌توان آنرا انکار نمود. هم‌چنین در نکاح دایم و موقت بین برقراری رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسانی را در پی دارد. و چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می‌شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می‌پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflecton the impact of the Rule of Negation Authority on Family Laws

نویسندگان [English]

  • Hafeze Shayegh 1
  • Mahmood Haeri 2
  • Ali Tavallaei 2
چکیده [English]

One of the jurisprudentiallaws in law system of Islam is the fundamental and important ruleof negation authority.This rule is also one of the dominant principles of Islam in foreign policy as well as military, political, economic and cultural areas and on the other hand, the law is applicable in most chaptersof jurisprudence.
In this paper, after justifying this ruleaccording to the explicit provisions and documents, this rule is used next to other reasons that why permanent and temporary marriage of Muslim man toa nonbeliever woman is unauthorized. Nowadays,by the promotion of culture and alteration of social conditions, time, place, customs and habits of people, the role of woman and influence of her thoughts and penetration of her ideas in family life and on her spouse and children is so obvious that no one can deny it.
Also, there is no difference between permanent and temporary marriage regarding sexual intercourse, child birth and other interactions and the results are the same, becausealmost the child israised by the mother and is under the influence of her ideas,feelings and characteristics.So, the domination of nonbeliever mother on her Muslim child is a clear example which God has prohibited in the 141th versusof Nisa...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family laws
  • Islam.
  • Marriage
  • The rule of negation authority