قرآن در نهج البلاغه

نویسنده

چکیده

انسان کامل قرآن مجسم و تکوینی است، هموست که می تواند حقیقت قران رابه صورت کامل معرفی کند. معصومان، یکی از آنان امیرالمؤمنین (ع) انسان های کاملند. بنابراین امام علی (ع) سزاوارترین فرد برای معرفی قرآن کریم است. در نهج البلاغه قرآن به عنوان کتابی توصیف شده که گویای نظام فاعلی وغایی جهان است. بر این اساس جهان تجلی عینی خداست، همان طورکه معرفت خدا تجلی علمی خداست. غایت تجلی خدا ذات اوست.
از دیدگاه نهج البلاغه در تبیین قرآن باید به برخی نکات توجه کرد، از جمله: قرآن همچون جهان که قران تکوینی است، در عین سکوت، دارای نطق و بیان می باشد; اما شرط شنیدن این بیان، تفکر در قران و جهان و طرح درست پرسش با معیارهای اصلی نظام عینی و علمی است. روش درست تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قران است; اما چون خود قران انسان ها را به خاندان عصمت و طهارت ارجاع می دهد، رجوع به سنت معصومان مکمل تفسیر قرآن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Perfect man is the conceived and genetic Koran, by whom the truth of Koran can be revealed perfectly. Infallibles lie among perfect men and Imam Ali, as one evident example is the most deserving one for this revelation.
In Nahj Albalagheh, Koran has been described a book demonstrating the system of agent and that of optimal in the universe. Accordingly, universe is the objective manifestation of God; just as, cognition of God which is his manifestation in a manner scientific.
God’s ultimate manifestation is His divine essence. According to Nahj Albalagheh, there are some points arriving at clarifying Koran, which are worthy of attention, one example of which is Koran’s ability of speech while apparently it seems to be silent, just like the apparent silence of universe, representing the genetic Koran. Hearing this speech is on The condition that we ponder and contemplate Koran and the universe profoundly as well as mooting meticulous questions in a manner scientific and objective.
To explain Koran by the means of Koran itself is the best way of exegesis; nevertheless, referring to infallibles’ tradition is a supplementary means for the commentary, given Koran repeatedly references to them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent System
  • Koran
  • Koran exegesis
  • Koranic knowledge
  • Nahj Albalagheh
  • Optimal System