تحلیل کارکرد قاعده لاحرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مهم فقهی – حقوقی، تبین قصد شارع از کارکرد قاعده لاحرج است، زیرا‌ این قاعده ظاهر در انتفای مشقت مرتبط با حوزه تکالیف می‌باشد،‌‌در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف دارای مشقت است. از ‌‌‌اینرو، باید دید ‌ آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، در این فرض، به دلیل نقش نفی کنندگی آن، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی منتفی ‌ می‌شود یا ‌ مشقت توهمی مکلف در زمان اجرای تکلیف را نفی می‌کند، در این صورت یک اساس ، راهنما برای فقیه و مکلف و نیز ترغیب‌کننده مکلف است. در‌‌این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای مرتبط با نفی‌حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی‌حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. قاعده لاحرج، به عنوان راهنمای فقیه در استنباط احکام و نیز راهنما و ترغیب کننده مکلف ایفای نقش می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Function of the La-haraj base (There is no hardness or hardship in Islam)

چکیده [English]

One of the important Jurisprudence-legal issues is the explanation of the intention of the legislator towards the Function of the La-haraj base, because this the principle is appearing in the absence of difficulty associated with the domain of Religious duties, while any duty is somehow hardship. Hence, it should be seen whether the executive's hardness of duty is eliminated; in this hypothesis, Because of it’s removing role, the binding of performing most of religious duties is eliminated. Or it negate the illusory hardship of a person who is obliged at the time of the execution of his or her duty; in this case, it’s function is as a basing, and guiding for jurisprudent and the person who is obliged, and it has also encouraging for him or her.
In this article, while analyzing the views related to the La-harej base, it has been proved that The intended hardship is the illusion one. as a result, the La-haraj base, role plays as the guide of the jurisprudent, in the deduction of ordinances, as well as guiding and Encouraging for a person who is obliged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • person who is obliged
  • factual hardship
  • illusion or unreal hardness
  • guiding
  • Encouraging

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399