بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این‌صورت که اطلاق ادلۀ خاص وکالت دربارۀ رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می‌شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به‌معنای خاص محسوب می‌شود که متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن را به‌واسطۀ شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical _ legal analysis about the validity of attorney dismissal

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hashim Pourmola 1
  • Zahra Hoseinpour 2
1 Assistant professor, theology college, shiraz university
2 Masters of degree in jurisprudence and the bases of law, shiraz university
چکیده [English]

This study analyses the condition of attorney dismissal which civil law has accepted  because its previous studies presented that the truth and requirement of attorney contract in terms of customary and literally agreement, is representation. Removal of lawyers with guaranteed implication or even by claim of adjustment implication lies in the meaning of  representation and the two parts are not separated.
Therefore, the condition is opposite of the Book and Sunnah. Moreover,the condition of attorney dismissal can be analyzed in terms of the Book and Sunnah through presenting of attorney specific arguments about the client  reference which includes conditional and un-conditional situations, and in case of doubt, there is the principle of command on client dismissal right from attorney. Also the license for reversion of attorney rules is considered special in which the parties can not agreed against it with the conditional statement. Thus, the condition of dismissal is against to the Book and Sunnah. The method of the study is Descriptive- Analysis.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • condition of dismissal
  • right
  • writ
  • contrary to requirement of a contract
  • the Book
  • Sunnah
. خیراللهی، محمد علی(1389). "وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا شرط عدم عزل ذیل عقد لازم"، فصلنامۀ تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شمارۀ 22، 51 – 85.
2. شهبازی، محمدحسین (1384). "مبانی جواز و قابلیت رجوع در اعمال حقوقی"، رسالۀ دکتری. دانشگاه تهران. دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
3. قاسم‌زاده، سید مرتضی (1386). "وکالت بلاعزل"، ماهنامۀ کانون سردفتران، شمارۀ 78، 15 – 47.
4. مصطفوی، سید مصطفی (1384)."بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل"، رهنمون، شمارۀ 9 و 10، 7 -38.
5. موسوی، سید صادق (1393). "تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی (ره)"، پژوهشنامۀ متین، سال پانزدهم، شمارۀ 58، 115 – 136.
6. کاشانی، محمود (بی‌تا). وکالت بلاعزل، تدوین: سید ابراهیم مهدیون، نشریۀ قضاوت