چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استاد و عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

امروزه فرایند تناسب‌سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به‌منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق‌های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت‌مدار از ناحیۀ افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش‌های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین‌سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می‌کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می‌کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت‌مدار برگزیده‌اند. به این‌صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می‌شود که با تحلیل مصداق‌های جرایم جنسی و جنسیت‌مدار، چالش‌هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره‌اندیشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Bisexual and Transsexual Disorders in Sexual and Gender-Based Offences

نویسندگان [English]

 • Fereidoun Amirabadi Farahani 1
 • Mahmoud Qayyoumzadeh 2
1 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Professor, Department of Law, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the process of matching criminal law according to the circumstances of the offender has been of great importance; in fact, to operationalize the strategy of the deterrence of offences, it is necessary to equip the criminal law in proportion to the status of the offender. In this regard, the commission of some criminal offences that is the sexual and gender-based crimes by bisexual and transgender persons who have sexual identity disorder, is at the forefront of one of the most important challenges facing the world's criminal policy-makers. Therefore, taking an appropriate and effective criminal policy necessitates that the physical and mental condition of individuals whose sexuality and gender play the essential role in the specified crimes are taken into consideration. With an investigation into this paper, it is clarified that the activists of the Iranian judicial system have chosen to take a passive strategy against the perpetrators of sexual and gender-based crimes without identifying their bisexual and transsexual disorders. Therefore, there is a serious challenge to the bisexual and transsexual individuals considering the generalization of the attributes the offenders of these crimes to these individual. Thus, this study seeks to analyze and resolve the challenges facing bisexuals and transsexuals as perpetrators of sexual and gender-related offences and related punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual Identity
 • Neuter
 • Bisexual Disorder
 • Transsexual Disorder
 • Sexual and Gender-Based Offences
 1. الف) فارسی

  1. امامی، اسدالله (1392). مطالعۀ تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه، چ اول، تهران: نشر میزان.
  2. اسماعیل فلزی، محمد (1384). شناخت جنسیت و مسائل جنسی در انسان، چ اول، تهران: انتشارات قصه.
  3. بابالویی، محمود (1393). قانون تعزیرات در نظم حقوق کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چ اول، تهران: انتشارات مجد.
  4. باریکلو، علیرضا (1382). وضعیت تغییر جنسیت، نشریۀ حقوق خصوصی، شمارۀ 5: 1 - 17.
  5. جوانمرد، بهروز (1395). رویّه‌های قضایی و نظریه‌های مشورتی پیرامون جرم رابطۀ نامشروع، فصلنامۀ رویّۀ قضایی (حقوق کیفری)، شمارۀ 1: 37 - 43.
  6. حلی، جعفربن حسن (1373). مختصر نافع، ترجمۀ رزمجو، سعید و نجفی یزدی، سید محمد، جلد 1، چ اول، تهران: انتشارات باقرالعلوم.
  7. ــــــــــــــــــ (1374). شرایع‌الاسلام، ترجمۀ یزدی، ابوالقاسم‌بن احمد، جلد 3، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  8. خمینی، روح‌الله (1392). ترجمۀ مباحث حقوقی تحریرالوسیله، ترجمۀ موسوی بجنوردی، سید محمد و حسینی نیک، سید عباس؛ چ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  9. خویی، سید ابوالقاسم (1393). تکمله المنهاج، ترجمۀ سعید، علیرضا، جلد 2، چ چهارم، تهران: انتشارات خرسندی.
  10. روشن، محمد؛ صادقی، محمد (1395). دانشنامۀ حقوقی خانواده، چ اول، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
  11. زراعت، عباس (1393). شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی؛ حدود (جرایم منافی عفت)، چ اول، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
  12. سامانی، احسان (1392). احکام دوجنسیتی‌ها، نشریۀ میقات حج، شمارۀ 84: 17 - 50.
  13. طبیبی جبلی، مرتضی؛ اطهری، مهرداد (1393). فقه جزایی، مبانی تکمله‌المنهاج، ج اول، تهران: نشر میزان.
  14. طوسی، حسن‌بن علی (1343). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ترجمۀ دانش‌پژوه، محمد تقی، جلد 2، چ اول، تهران: چاپخانۀ دانشگاه تهران.

  15. عاملی جبعی [شهید ثانی]، زین‌الدین (1379). ترجمه و تبیین شرح لمعه، ترجمۀ شیروانی، علی، جلد 13، چ دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات دارالعلم.

  16. قدسی، سید ابراهیم؛ میرحسینی، کلثوم (1395). تغییر جنسیت در احکام کیفری، فصلنامۀ پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شمارۀ 43: 121 - 144.

  1. کریمی‌نیا، محمد مهدی (1391). تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، چ اول، تهران: چاپ و نشر عروج.
  2. گشتاسبی اصل، سام (1389). اختلال جنسی و هویت گمشده، چ اول، قم: نشر هدف سبز.
  3. گلدوزیان، ایرج (1393). محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392، چ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  4. معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی معین، جلد 1، چ چهارم، تهران: انتشارات ادنا.
  5. نجفی، محمد حسن (1391). جواهرالکلام؛ حدود و تعزیرات، جلد 1، چ اول، قم: مؤسسۀ انتشارات دارالعلم.
  6. نوبهار، رحیم (1393). جستاری در دلایل نقلی تقسیم‌بندی حد تعزیر، نشریۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 37: 135 - 164.
  7. یزدی، محمد (1382). نکته‌ای در مجازات لواط، نشریۀ فقه اهل بیت(ع)، شمارۀ 33: 66 - 93.

  ب) عربی

  1. عاملی جبعی [شهید ثانی]، زین‌الدین (1413ق). مسالک‌الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، جلد 8، چ اول، قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیه.
  2. معلوف، لویس (1382). فرهنگ جامع نوین (عربی به فارسی) المنجد، ترجمۀ سیاح، احمد، چ چهارم، تهران: انتشارات اسلام.
  3. نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهرالکلام فی الشرایع الاسلام، جلد 30 و 31، چ هفتم، بیروت: احیاء الالتراث العربی.

  ج) لاتین

  1. Aryal, N. (2014). Harangue with Meringue. It is no use crying over spilt milk, Paragon Publishing, Rothersthorpe.
  2. Barrett, J. (2007). Transsexual and Other Disorders of Gender Identity: A Practical Guide to Management, Radcliffe.
  3. Buckner, J. D. (2007). Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds, Radcliffe.
  4. Currah, P., et al. (2006). Transgender Rights, University of Minnesota Press.
  5. D, T. E. B. P. (2014). The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism: A New View Based on Scientific Evidence: A New View Based on Scientific Evidence, ABC-CLIO.
  6. Davis, H. F. (2018). Beyond Trans: Does Gender Matter?, NYU Press..
  7. De Cecco, J. P. and M. G. Shively (1984). Bisexual and Homosexual Identities: Critical Theoretical Issues, Haworth Press.
  8. Duffy, M. and T. Purcell (2014). SpunOut.ie Survival Guide to Life, SpunOut.ie.
  9. Fox, R. C. (2004). Current research on bisexuality, Harrington Park Press.
  10. Halberstam, J. and J. Halberstam (2018). Trans: A Quick and Quirky Account of Gender Variability, University of California Press.
  11. Jones, T. (2014). Policy and Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex Students, Springer International Publishing.
  12. Knight, C. and K. Wilson (2016). Lesbian, Gay, Bisexual and Trans People (LGBT) and the Criminal Justice System, Palgrave Macmillan UK.
  13. LeVay, S. and S. M. B. Valente (2006). Human Sexuality, Oxford University Press, Incorporated.