تأملی در مفهوم مماطله مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 نویسنده

چکیده

در میان فقهاء بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش‌رو تلاش دارد با ارائه روشی تحلیلی ـ توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که درباره اموال پنهانش و ارائه آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلّل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، امّا مراد کلام فقهاء در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می‌گردد؛ لذا در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحله بعد، تعزیرش نماید و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار بورزد می‌بایست او را حبس کند تا جایی که منجر به تنبیه وی و پرداخت دینش شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می‌تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسأله، بار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prorogation; types, rulings and its effects

نویسندگان [English]

  • abolghasem hoseini 1
  • Ehsan Shahsavar 2
1 Razavi Islamic University of Science
2 razavi university
چکیده [English]

There is an important Discussion among jurists on how to order about debtor postpone that It requires a careful look at the Prorogation, an examination of the correct meaning, and an explanation of its judgments and effects. The present article seeks to this necessity As it attempts with a rational definition Approach this view that debtor postpone who is suspended over his secret property and presented to a judge for the sale and payment of his debt Not that this definition applies to the debtor with an overt property And only refuse to pay, to be called postpone , and be sentenced to imprisonment. In this study, After expressing the exact meaning of postpone, Prorogation is divided into three types of Prorogation in natures, Property and Rights But the word of jurists in the case of Prorogation is considered to be one in finance debt. So in the direction Punishment about debtor postpone The ruler must first blame him in language And in the next step beating him up with beatings And then if he continues to insist on Prorogation , he should be imprisoned as far as punishing him and paying his debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prorogation
  • imprisonment
  • debtor postpone
  • rulings
  • effects

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1399