واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه فردو مشهد

3 دانشیار دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بعضی تصور می‌کنند که انسان پس از وفات، تعهدی ندارد؛ ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی‌های مهمی برخوردار هستند؛ مسائلی مانند قرض، دیه، عاریه که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است.
تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه است و این امری غیرممکن نیست. در فقه اسلامی به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص آن بحث‌های گوناگونی صورت گرفته است.
نتیجة پژوهش پیش‌رو، آن است که از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، تعهدات بر ذمة میت چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، قابل تقاص و ادا بوده و با مرگ وی منتفی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing after Death Commitments from Islamic Jurisprudence’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Kazemi 1
  • AbbasAli Soltani 2
  • Hosein Naseri Moghadam 3
چکیده [English]

Some people think after human’s death, there is no commitment but the reality is different. He is committed to issues that are important such as: debt, blood money, loan and so on that for each there is a variety of topics.
His posthumous commitments are due to be settled, and this is not impossible. In Islamic jurisprudence, much attention has been paid to this issue, and it has been tackled from different aspects, directly and indirectly, and various discussions have taken place around it. As a result, this article states that according to the Shiite and Sunni scholars, financial and non-financial commitments of the dead are expected to be paid and accomplished and are not canceled owing to his death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitments
  • financial and non-financial.
  • Islamic jurisprudence
  • settlement
  • the dead