تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق‌های نامتعارف از بیت المال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه میبد

2 مدرس دانشگاه آیت ا... حائری میبد

3 ارشد

چکیده

پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیر متعارف به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهمترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستور العمل‌های قانونی و برای بالابردن بهرهوری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیر قانونی دانسته اند. یافته‌های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق بالا، غیر شرعی و غیر قانونی نیست، بلکه برخی موارد که منجر به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... می شود باید با رفع نواقص و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal analysis Pay Unconventional rights from Beit Elmal

نویسندگان [English]

  • Abbas Kalantari 1
  • Nafise Motavallizade naeini 2
  • Seyyed Mustafa Mir Mohammadi 1
  • masumeh gheibi 3
1 University of Meybod،
2 Teacher of Universitymeybod
چکیده [English]

Paying salaries, bonuses and astronomical benefits to some managers or employees of executive agencies or government companies is one of the most important issues of the day. Some people pay for such a salary or benefits because of the existence of legal instructions and to increase productivity or prevent theft to baytulmal, etc., and it is even unnecessary and some of it due to the loss of public confidence, the creation of injustice and discrimination between government employees And ... they considered it illegitimate and illegal. The findings of the present study, which have been conducted analytically-descriptive, indicate that any high salary is not religious and illegal, but some cases that lead to injustice, the loss of public trust and ... should be resolved. Deficiencies and ambiguities in regulations and indicators for determining salaries are adjusted or amended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Astronomical Rights
  • National Security Service Act 1386
  • Indicators of salary

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 24 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398