فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات

نویسنده

چکیده

اصولا بحث در علل احکام شرعی از این منظر که مکلف به مقتضای بعندگی بایستی در مقابل خداوندتسلیم محض باشد موضوعیت ندارد، همین طور به لحاظ علم بشر، آگاهی کامل به مصالح و مفاسدی که نزد شارع مقدس منظور است از قلمرو توان علمی انسان خارج است در عین حال ازآنجا که قرآن کریم به تعقل و اندیشه دعوت فرموده و گاه به بعض مصالح و مفاسد در تشریع احکام اشاره نموده همین طور در احادیث معصومین- علیهم السلام- چنین شیوه ای دیده می شود. لذا در همان محدوده ای که قرآن و حدیث راهنمایی نموده اند،بحث و بررسی برای اهل ایمان بلکه برای دیگران مؤثر خواهد بود. بر این اساس توجه به آثار وبرکات روزه داری که در قر آ ن کریم وروایات وارد شده است از یک سو پاسخ به شبهات خواهدبود و از سوی دیگر از نظر اقتصادی و فرهنگی واجتماعی واخلاقی موثر می باشد. در مقاله حاضر در دوبخش آ یات قرآن و روایات معصومین نه به صورت فراگیر بلکه درحدیک مقاله به بعض مصالح روزه داری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We are not allowed, due to meer obedience and our limited and defected knowledge of prescripts, argue about the causes of revealed prescripts regarding our status as God’s slaves, hence, we are not prevented to ask and search, because God has invited us to contemplate about him. Moreover he has definitely considered some of our interest and inexpediencies in his divine legeslation by the help of which we can sometimes guess some of causes and reasons. Accordingly, in the criteria specified by God we can investigate the reasons of the prescripts. Considereing fasting scrutinizingly, we can notice its virtues which have been mentioned and emphasised in tradition, narations and Quran’s verses. Giving head to fasting for an instance, it will be easy to reaveal its causes and discover some other dubious things in this respect.
In this essay, to a limited extent, I have considered some verses and narations to demonstrate the wonderful advantages of fasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fasting
  • financial influences
  • influences
  • intermidiate goles and high goles
  • merits and demerts
  • Moral
  • Philosophy and knowledge
  • Quran verses and narations