بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

چکیده

اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادلۀ اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خاصی دارای اثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential and Legal Review of Silence in Civil Procedure

نویسندگان [English]

  • Fakhr-o-ddin Asghari Aghmashhadi 1
  • Salah Ahmadnejad 2
1 Ph.D
2
چکیده [English]

The effect of silence in civil litigation is important in two cases: The silence of litigants (plaintiff and defendant) and silence in evidence of proof of claim. Although the general rule is that silence cannot express the will and, therefore, is not entitled to the legal effects and any responsibility, but the silence of plaintiff and defendant has been deemed refusal and it has legal effect. On the case of evidence of proof of claim (confession, documents, testimony and sworn), silence has no effect in the case of testimony absolutely, but in the other evidence, it is effective in certain cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silence of Plaintiff and Defendant
  • Animus Silence
  • Refusal
  • Silence in Evidence of Proof of Claim