بررسی فقهی افضلیت سجده بر تربت امام حسین

نویسنده

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم

چکیده

مقاله‌ای که پیش‌رو دارید، سجده بر تربت امام حسین(ع) را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا افضلیت سجده بر تراب از دیدگاه اخبار و روایات شیعه و سنی مورد پژوهش قرار گرفته و براساس این روایات، افضلیت سجده بر تراب به اثبات رسیده و روشن شده است که مسلمانان صدر اسلام که با پیامبر9 نماز می‌خواندند، در حال اختیار بر چیزی که از زمین نبود، سجده نمی‌کردند و نیز روشن شده که سجده بر فرش و لباس و اطراف عمامه باطل و از مستحدثاتی است که بر صحت آن دلیلی وجود ندارد.
نیز از روایات و آثار و سیره پیامبر(ص) و صحابه و تابعین از شیعه و سنی در فضیلت تربت امام حسین(ع) و اخبار سجده پیامبر و امامان معصوم: بر خمره که از لیف خرما ساخته می‌شده به اثبات رسیده که تربت امام حسین(ع) از همه مصادیق خاک افضل است و اهتمام شیعه به سجده بر.....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Superiority of Prostration upon the Turbah of Imam Husain (P.B.U.H.)

نویسنده [English]

  • Ali Mahamed
چکیده [English]

The present article deals with the performing prostration or sajdah, on Imam Husain’s turbah, the clay obtained from Karbala where Imam Husain (PBUH) attained his holiness’s martyrdom. In so doing, we first investigate the superiority of prostration on clay, found in Islamic narrations and traditions from Shiite and Sunnite points of view. It is upon these traditions that we prove that prostration on clay is a superior form of prostration. We also show that if they had the possibility to find something made from soil, Muslims of early Islam, who said their prayers at the back of the Holy Prophet (SAWW), would not perform prostration on materials other than soil. We make it clear that performing the prostration on a carpet, an item of clothing, around one’s turban, etc. is void. Therefore, we consider it a novelty that we find no proof for its rightfulness. ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Husain’s turbah Karbala.
  • Kumrah (palm praying carpet)
  • prayer
  • prostration
  • soil