فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

چکیده

«ایفاء» مسئله‌ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است. در فرمان معروف حضرت علی7 به مالک اشتر، (نامه 53 نهج‌البلاغه) یکی از دستورها این است که مبادا با مردمی عهد وپیمان برقرار کنی و بعد چنان‌چه دیدی منفعت این است که عهد وپیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی.بعد حضرت به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان استناد می‌کنند که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، سنگ روی سنگ نمی‌ایستد.طبق قانون مدنی، دین باید به اشخاص ذیل تأدیه شود:متعهدله؛ وکیل؛ کسی که قانونا حق قبض دارد؛ حاکم یا قائم مقام او؛ مأذون ازطرف متعهدله.اگر متعهد دین خود را به شخصی غیر از اشخاص مذکور ادا کند، طبق ماده 272 ق. م پس از رضایت دائن چنین تأدیه‌ای صحیح است. این مقاله در پی بررسی آن است که اثر رضایت داین به چه صورتی است؛ آیا از زمان تسلیم اثر دارد یا از زمان وقوع رضایت داین؛ اگر نمائاتی در بین باشد این نمائات به چه کسی متعلق است؛ آیا داین در صورت خسارت دیدن می‌تواند درخواست جبران خسارت کند؛ ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Assumptions of Fulfilling the Oath of Allegiance to a Third-Party

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Mirhoseini 1
  • Fatemeh Sadat Mirhoseini 2
چکیده [English]

Eyfa’e Dein (oath of allegiance) is a general and human issue. It is mentioned in Nahj al-Balagha. In a famous letter, Imam Ali to Malik al-Ashtar warns: “in yours covenant with people, do not try to act according to your interests and break it selfishly”. Then Hazrat refers to the general and humane aspects of covenant and its importance in survival of humanity and the role of oath of allegiance in human relations.
According to civil laws, oath must be attributed to the following people:
1. Promisee 2. Assignee 3. Who is legally entitled to bill 4.Ruler or his deputy 5. Person who is permitted by promisee.
If a person committed to fulfill his promise to someone else, according to Article 272 of civil law, this commutation after gaining Lender’s satisfaction of the payment is correct. This article discusses how Lender’s satisfaction is attracted and how is its effect? Is the effect gained by the time of submission or after lender’s satisfaction? Also to understand if there is uncertainty and losses and to whom they belong. As a lender, ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil rights.
  • lender’s satisfaction
  • Oath of allegiance
  • Promise