ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد، واحد قم

چکیده

از دیدگاه فقه اسلامی، خودکشی یک بزهکاری و یک جرم سنگین و جنگ با خداست که حتی اجبار و اکراه این و آن به عنوان یک « عذر» پذیرفته نیست. در فقه اسلامی که انسان را مملوک خالق متعال به شمار می آورد؛ کسی حق ندارد این ودیعه گران بهای الهی را نابود سازد. در فقه اسلامی خودکشی از گناهان کبیره است و باعث می شود که آدمی برای همیشه در جهنم حبس گردد. خودکشی مصادیق مختلفی دارد که پنج مورد آن در اینجا مورد توجه قرار می دهیم. بنابراین خودکشی هرگز یک راه حل و راه برون رفت از مشکلات دشواری های زندگی نیست و به غلط بعضی از کج فهمان غرب زده و شرق زده و افراد بیگانه از ایمان به خدا? به سراغ آن می آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prohibition of suicide according to Islamic Fiqh

نویسنده [English]

  • Sayed Mohammad Shafee Mazandarani
چکیده [English]

According to Islamic fiqh, suicide is a misdemeanor and a heavy
crime that is interpreted as fighting with God, so that duress and coercion
cannot be stated as an excuse.
According to Islamic Fiqh human is considered as slave of exalted
God, no one has this right to annihilate this valuable divine deposit.
Suicide is a capital crime and causes the man to be eternally imprisoned
in the hell.
Suicide has different kinds that we will consider five of them here.
Suicide is not a solution for problems and difficulties, but some
misleads, influenced by east or west, and the people who lose their
faith, approach it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eternal
  • Hell
  • Misdemeanor.
  • Punishment
  • Suicide