تعارض اعمال مجازات حبس با قاعده وزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هینئ علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

گرچه مطابق پاره‌ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است اما چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره‌ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می‌رسد؛ نظیر حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب‌های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آن‌چه به ذهن تبادر می‌کند، ارائه‌ی راهکار و حلّ و فصل تعارض قاعده‌ی وزر با اجرای کیفر حبس می‌باشد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعده‌ی وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات‌هاست، درصدد پاسخ به این تعارض بوده و با عنایت به منابع فقهی و کتب متعبر روایی، به این نتیجه می‌رسد که قاعده وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناء ناپذیر می-باشد و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعده‌ی وزر، قاعده‌ی وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contradiction of imprisonment by the Minister

نویسندگان [English]

  • hamid masjedsaraie 1
  • abdolreza eskandari 2
1 phd
2 ph.d student
چکیده [English]

Although, according to a number of Quranic verses and Quranic verses, the legitimacy of the sentence of imprisonment can be verified, but the main challenge is that the application of this punishment seems to conflict with other people's rights, such as the imprisonment of the offender's mother Which is in conflict with the rights of the child and the imprisonment of a criminal victim of the household, which is confronted with the rights of his wife and children due to the occurrence of numerous injuries to them. The question now arises as to whether such a situation could be due to the exclusion of the minister's rule and, consequently, the imprisonment can be enforced, even if the Minister is in a position of restraint?
The present study, while reviewing the evidence of the legitimacy of the imprisonment and the rule of the minister, seeks to respond to this conflict and concludes that the rule of the minister (or the principle of the personal nature of the punishment) is an unconditional principle and the imprisonment should only be in Limited cases are applied, and in the conflict between the prison and the law of the minister,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternatives for imprisonment
  • imprisonment
  • jail
  • governor's rule

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1398