شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

چکیده

حضور جدی فقه در عرصه‌های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع‌شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچگاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع‌شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین جهت نقش‌آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با توجه به چالش‌ تعریف‌ناپذیری ذاتی موضوع هنر؛ تلاش بر این بوده تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، روش معناشناسی در فقه، بازخوانی گردد و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار گرفته شود به نحوی که وجه جامعه‌شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادلّه فقهاء، ترسیم شده است و در ادامه با نفی تعریف‌پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه‌هایی پیشنهاد شده که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی است؛ اولاً جهت سیّال، عرفی و جامعه‌شناختی هنر در آن ملاحظه شده است و ثانیاً انطباق آن با روش فقها، باعث می‌شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته و تحکیم آن را میسر سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding The meaning of Art Based on Common Method in Semantic of Jurisprudence

نویسندگان [English]

 • Mahdi Amini 1
 • Jafar Sarbazzadeh 2
1 Visiting Professor, Faculty of Art, University of Soore, Tehran, Iran
2 MSc, Faculty of Islamic Sciences and Education, University of Quran and Hadith, Qom, Iran
چکیده [English]

serious presence of jurisprudence in individual and social fields of art; It carefully requires to Conceptology and the status of the subject. What has been done by the jurists on the subject of the cognitions; more than anything is in such chapters, worships and transactions. but in customary subjects; like art that has a variable meaning; Ignored cognition of art works and consequently its semantics. Hence, it is necessary to enter the realm of understanding the concept of art and with the help of the common method of jurists, we can obtain the meaning of art.

In the present article, with using a descriptive-analytical method, has extracted the semantic method of jurists and used to discover the meaning of art. In the first step; as regards the jurists have not provided a clear definition of jurisprudential semantics, was defined Jurisprudential semantics. And explained the common method of extracting the semantics of jurists. in this research and the second part attempt to be discovered meaning of art and then provide a jurisprudential definition of it. This process was performed with the help of the results of the first part.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methodology
 • Semantic
 • Jurisprudence
 • demos
 • Indefinite
 • Art

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 آذر 1400