فلسفه علم اصول فقه

نویسنده

چکیده

اصطلاح "فلسفه در طول تاریخ به معانی گوناگون به کار رفته الست. زمانی همه دانشها تحت عنوان حکمت یا فلسفه, طبقه بندی می شدند،و آن بخش خاص فلسفه را که امروز به آن فلسفه می گوییم، ما بعد الطبیعه یا "ماوراء الطببعه یاالهیات ویا فلسفه اولی می نامیدند. امروزه با اضافه کردن اسامی علوم به لفظ فلسفه، اصطلاح دیگری پدید،آمد که به آ ن فلسفه مضاف می گویند. فلسفه یک علم- مثلآ فلسفه علم فیریک; فلسفه علم شیمی/ فلسفه علم فقه و...- از سنخ فلسفه مطلق نیست، فلسفه یک علم مجموعه گذا ره هایی است که از مطالعه بیرونی آن علم حاصل می شود در این نگاه بیرونی، چیزی که موضوع مطالعه قرار می گیرد خود آن دانش است ا ز این رو فلسفه علم، درزمره علوم درجه دوم محسوب می شود.
قرنها مباحث علم اصول در میان مجتهدان اسلام شناسان به عنوان مهم تربن ابزار اجتهـاد مطرح بوده، اما هرگز بحثی مستقل و جامع درباب فلسفه علم اصول عرضه نشده است، نوشتار حاضر با نگاهی فراگیر به معرفی فلسفه علم ارائه شمایی از فلسمه علم اصول می پردازد ودر انتها فهرستی کامل از مباحث این دانش را عرضه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Knowledge of principal among the jurists and Islamic savants is the most important means of exertion; yet, we have never opened an independent argument about it and its philosophy.
This essay, along with a general view around philosophy of knowledge, has introduced principals; in addition to, a complete list of other subdivided subjects.
The above mentioned subjects were taught in the first two years of my first course of non-textbook-based lectures, which will be included in a three book in near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eight headlines
  • History of knowledge
  • History of knowledge / seines
  • Introduction of seines
  • Methodology of sciens
  • Philosophy of knowledge
  • Philosophy of knowledge of principle