حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد

نویسنده

استادیار دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به این که سوره حمد به عنوان سرآغاز نماز «لا صلوه الا بفاتحة الکتاب» حداقلّ «ده بار» در نماز‌های پنج‌گانه تکرار می‌شود، بحث فقهی جزئیت بسمله در سوره حمد و در بقیه سوره‌ها با توجه به اختلافی که پدید آمده است، بحثی است کاربردی، لذا باید دید جزئیت آن ریشه در سنت نبوی6 دارد و در نتیجه انکار آن «اجتهاد در مقابل نص» است و یا اجتهادی محض؟
در این مقاله پس از بیان تاریخچه بحث، و بیان نظریه‌ها با «ادلّه یازدگانه» روشن شده است که: پیامبر6 به عنوان جزء در هر نماز جهر به «بسمله» داشته، صحابه هم شهادت جهر به «بسمله» پیامبر6 داده‌اند، روش خلفا هم در نمازها جهر به «بسمله» بوده است، شهادت اصحاب قرائت نیز «جهر بسمله» و جزئیت آن بوده است، تواتر روایات، سیره مسلمانان و مصاحف صحابه و تابعان نیز همه موید جزئیت است، لذا شیعیان بر اساس احادیث اهل بیت: ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commandment of Assignment of “Bismillahir-Rahmanir-Rahim” as a Component of Suratul-Fatihah (The Opener) in Fiqh

نویسنده [English]

  • Seyed Eshaq Hoseiny Kuhsari
چکیده [English]

Knowing that Suratul-Fatihah, is the opener of Salat (daily prayers), and is repeated 10 times at least, in daily prayers, the fiqhi commandment of assignment of “Bismillahir-Rahmanir-Rahim” as a component of Suratul-Fatihah, is a functional and useful discussion. In this regard, we have to search to know if it has been part of prophet’s tradition or not and its denial is Ijtihad against Nass (verified text) or just a simple Ijtihad.
Referring to the history of discussion and expressing theories with “eleven arguments”, we will conclude that the prophet in all his prayers, seriously considered it as a part of prayer, and his companions approved that. Also Khalifas did so and there are more evidences of early Islam, confirmed this procedure. according to Ahadith of prophet and imams, there is a consensus of opinions among Shi’a Imami Muslims in this regard.
In the last part of the essay we will review and criticize “four reasons” of deniers of this assignment, and then we will conclude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bismillahir-Rahmanir-Rahim
  • Consensus.
  • Joz’eeyat (the status of being a component of s.th)
  • Suratul-Fatihah (The Opener)
  • Tradition