بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشیار/دانشگاه سمنان

3 ندارد

چکیده

گرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده است اما قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را بصورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی‌داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه می باشد. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می‌توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ محسوب می‌شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانون‌گذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمّه یعنی هشتصد درهم، حکم می‌نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revision of the jurisprudential justification of the decree of adultery (Article 552 of the Islamic Penal Code)

نویسندگان [English]

  • ahmad mortazi 1
  • h m 2
  • h p 3
1 Faculty Member of Tabriz University
2 se
3 no
چکیده [English]

in Article 552 of the Criminal Code, endorsed the uncommon jurisprudential view, Absolute, equal to the amount of the Diyat Muslim, and does not condition Islam. In spite of the citation of both views according to the traditions, the review of the reasons for this ruling suggests that this argument is faced with fundamental problems due to the lack of some essential conditions for the realization of the use of the word. In addition, despite the authenticity of the document and the purport of narrations referring to the Diyala and Dawlazaṇa and Domean peoples, it can be said that the adherence to the opposite view is a kind of ijtihad versus the verse, and given the lack of any details in these narratives, Which the legislator has given it legal and legal, does not have the necessary legal documents, but the correct promise in this regard is a view that, in accordance with the provisions of the special hadiths, the judgment of the unmarried child of the divorce of adultery from Dhmma, eight hundred ahmadis As a result, modifying and reviewing the article is considered necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ولد الزنا
  • دیه شخص متولد از زنا
  • اظهار اسلام
  • دیه فرزند نامشروع