مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی؛ دانشگاه تهران؛ ایران

2 دانشیار؛ پردیس فارابی، دانشگاه تهران؛ ایران

3 استادیار؛ پردیس فارابی؛ دانشگاه تهران؛ ایران

چکیده

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری است که جمع عرفی آن دو ممکن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشکال، مادۀ 7 ق.ن.ا.م.م به‌صورت مستقل نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study on Proving the Insolvency or Afford in the Scope of Articles 7 and 10 of the Implementation of Financial Sentences Law, 2004

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Safari 1
  • Jalil Qanavati 2
  • Alireza Azarbayjani 3
1 Ph.D in Private Law, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The first part of the article identifies and investigates two conflicts between article 7 and 10 of the implementation of financial sentences law, 2004 within the scope of proving insolvency or afford. First, the article 7 is legislated based on contentious proceeding of insolvency while article 10 is legislated based on non-contentious proceeding of insolvency. Five possibilities are imaginable for the settlement of the above-mentioned conflict none of which is flawless. The second conflict among the aforesaid articles is an instance of the real judgement and apparent judgement the summing up of which is possible. The second part of the article explains and crtiticizes six objections of the article 7 of the implementation of financial sentences law, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insolvency
  • Afford
  • Conflict
امامی، سید حسن (1347). حقوق مدنی، ج 1، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
انصاری، مرتضی (1415 ق). القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
آشتیانی، محمد حسن (1425 ق). کتاب القضاء، ج 1، قم: زهیر.
باریکلو، علیرضا (1393). مسئولیت مدنی، تهران: میزان.
تبریزی، جواد (1427 ق). أسس القضاء و الشهادة، قم: دفتر مؤلف.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386). الفارق، ج 2، تهران: گنج دانش.
------------------------ (1381). دایرةالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، تهران: گنج دانش.
------------------------ (1382). مجموعۀ محشّی قانون مدنی، تهران: گنج دانش.
 حائری، سید کاظم حسینی (1428 ق). القضاء فی الفقه الإسلامی، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح (1425 ق). العناوین، ج 2، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
خراسانی، محمد کاظم (1423 ق). کفایة الاصول، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). تحریر الوسیلة، ج 2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
رشتی ، میرزا حبیب‌الله (1401 ق). کتاب القضاء، ج 1، قم: دارالقرآن الکریم.
شبیری زنجانی، سید موسی (بی‌تا). کتاب النکاح، ج 10، قم: مؤسسۀ پژوهشی رأی‌پرداز.
شمس، عبدالله (تابستان 1385). آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، ج 3، تهران: دراک.
شهید ثانی (1413 ق). مسالک الأفهام، ج 4، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
--------- (1426 ق). الروضة البهیة، ج 2، قم: انتشارات مجمع فکر اسلامی.
صفری، اسفندیار (1392). بررسی فقهی حقوقی ادارۀ مال غیر (مادۀ 306 قانون مدنی)، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (بی‌تا). تکملة العروة الوثقی، ج 2، قم: کتابفروشی داوری.
طوسی، محمد‌بن حسن (1387 ق). المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
------------------ (1407 ق). الخلاف، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
عاملی، شیخ حر (1375). وسایل الشیعه، ج 13، تهران: المکتبة الاسلامیة.
------------ (بی‌تا). وسایل الشیعه، ج 18، تهران: المکتبة الاسلامیة.
علامه حلی (1413 ق). قواعد الأحکام، ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
---------- (1414 ق). تذکرة الفقهاء، ج 14، قم: مؤسسۀ آل‌البیت علیهم السلام.
علیدوست، ابوالقاسم (1384). فقه و عرف، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
فاضل لنکرانی، محمد (1381). سیری کامل در خارج فقه (کتاب القضاء)، ج 35، قم: فیضیه.
قمی، میرزا ابوالقاسم (1385). رسائل المیرزا القمی، ج 2، قم: بوستان کتاب قم.
کاتوزیان، ناصر (1374). الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج 2، تهران: دانشگاه تهران.
----------- (1377). مقدمۀ علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
----------- (1387). اثبات و دلیل اثبات، ج 1، تهران: میزان.
گرامی، محمد علی (1382). استفتائات، ج 1، قم: دارالفکر.
محقق حلی (1389 ق). شرایع الاسلام، ج 2، نجف: مطعبة الاداب فی النجف الاشرف.
 مظفر، محمدرضا (1384). اصول الفقه، قم: بوستان کتاب قم.
مفید (1413 ق). المقنعة، قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید.
 مقدس اردبیلی (1414 ق). مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
نجفی، محمدحسن (1404 ق). جواهر الکلام، ج 25، بیروت: دارالإحیاء التراث العربی.
---------------- (بهار 1362). جواهر الکلام، ج 40، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
هاشمی شاهرودی، سید محمود (بهار 1388). فرهنگ فقه، ج 2، قم: مؤسسۀ دایرة‌المعارف اسلامی.