بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی،الهیات و معارف اسلامی،تهران،تهران، ایران

2 حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

روش انتقال میتوکندری، پدیده ای است که در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت علم پزشکی در حوزه تلقیح مصنوعی شکل گرفته است. استفاده از این روش جهت جلوگیری از بیماری‌های میتوکندریایی است. از آنجا که منشأ بروز این بیماری در فرزندان، عملکرد ناصحیح میتوکندری گامت مادر می‌باشد، دانشمندان هسته‌ گامت مادر را به تخمک بدون هسته‌ زن دیگری انتقال می‌دهند. به دلیل نوین بودن این نوع بارو‌‌ری، هنوز پژوهشی پیرامون حکم فقهی آن صورت نگرفته است، فلذا مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با اثبات مشروعیت این نوع روش درمانی در باروری، به این سوال که دلایل مشروعیت روش مذکور بر چه ادله‌ای استوار است، پاسخ دهد. براین اساس با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا با در نظر گرفتن نظریه مخالف با استناد به آیات و روایات، به نقد و بررسی پرداخته و سپس با استناد به شواهد قرآنی و روایی و قواعد فقهی نفی عسر و حرج، لاضرر، دفع ضرر محتمل و نیز اصاله الاباحه و اصاله البرائه، روش درمانی انتقال میتوکندری با هدف باروری ایمن و تولد کودکان سالم، مشروع شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of legitimacy of mitochondrial transfer therapy

نویسندگان [English]

 • mohammad reza rezvantalab 1
 • bahram taghopour 2
 • marzieh maleki 3
1 Jurisprudence and Principles of Islamic Law,Theology and Islamic Sciences,tehran,tehran,iran
2 Law, Faculty of Law, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Jurisprudence and private law ,Faculty of Law, kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mitochondrial transfer method is a phenomenon that has been formed in recent years in the light of the progress of medical science in the field of artificial insemination. This method is used to prevent the mitochondrial disease. Since the origin of the disease is the offspring of the mother's gamete mitochondria, scientists are transferring the mother's gamete nucleus to the egg without another female nucleus. Due to the modernity of this type of fertility, no research conducted on its jurisprudence. Therefore, this article attempts to prove the legitimacy of this type of treatment in fertility, answer the question as to what the reasons for the legitimacy of this method are. Accordingly, with the descriptive analytical method, first considering and criticizing the opposing theory with reference to the verses and narratives and then based on The Quranice and narrative evidences, as well as the jurisprudential rules of denying hardship and embarrassment (asr-o-harj), no damage, repulsing possible damage and also authenticity of porn and authenticity of righteousness, the mitochondrial transfer method is considered legitimate with the aim of safe fertility and the birth of healthy children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • legitimacy
 • mitochondrial transfer method
 • mitochondrial diseases
 • gamete
 • fertility

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398