کنکاشی در شیوه اجرای مجازاتهای محارب و همسان سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده الهیات، دانشگاه ایت الله حائری ره، میبد، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ایت الله حائری ره، میبد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر بدور از چیستی محاربه، به بررسی چهار مجازات محارب یعنی قتل، صلب، قطع و نفی می پردازد. در چگونگی انتخاب یکی از مجازاتها با استناد به قرآن، روایات، عقل و مذاق شریعت، برخی ترتیب و برخی تخییر قاضی در انتخاب هریک از مجازاتها را پذیرفته اند. در شیوه اجرای هر یک از مجازاتها با سوالات و ابهاماتی در شیوه اجرای حد به صیغه تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائه راهکار پیشگیری، حق اللهی یا حق الناسی بودن اجرای حد و نتایج آن، شیوه اجرای صلب و نفی، اجرای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخاب شیوه اجرای تخییر با مفهوم حد، امکان بی حسی حین اجرای حد، تعلق عضو قطع شده به عنوان مجازات به جامعه یا محارب مواجه هستیم. این نوشتار بر اساس مطالعات کتب و اسناد به صورت کتابخانه ای به بررسی راه حل رفع تعارض میان دو دسته ادله تخییری و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائه شیوه جامع منتخب اجرایی پرداخته و در خلال بررسی شیوه اجرای هر یک از مجازاتها به ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و پیشنهادات تقنینی برای درج در اصلاحات آتی قانون مجازات ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on How the Sentences Are Carried Out for a Holdup and the Conformity of the Method of Choosing Graded Punishments with That of Alternative Punishments

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hosein Shaker Ashtijeh 1
 • Hamid Rostaei Sadrabadi 2
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Theology faculty, Ayatollah Haeri University, Meybod, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Jurisprudence and Law Group, Ayatollah Haeri University, Meybod, Iran
چکیده [English]

Regardless of what the nature of a holdup (muharabah) is, this study examines the four punishments for a holdup person, i.e. execution, crucifixion, cutting off, and exile. As for the method of choosing one of the punishments, based on Qur’anic verses, Islamic narrations, logic, and the demands of Islamic law (Sharia) some have acknowledged the grades and some have acknowledged the alternatives for a judge to choose one of the punishments. For carrying out each and every one of the sentences, we face questions and ambiguities regarding how punishment is carried out with the Arabic language pattern “taf’eel”, the possibility of surviving after the punishment is carried out and suggestions about preventing that, whether carrying out punishment is the right of God or the right of people and what the consequences are, how to crucify or exile, cutting off when the member is not there, the way that choosing how to carry out an alternative punishment is matched with the concept of limits (punishments) set by God, the possibility of anesthetizing for executing a punishment, and whether the cut member is a punishment for the community or the holdup person. Based on reading books and documents through library research,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Punishment of a holdup person
 • execution
 • Crucifixion
 • Exile
 • Graded
 • Alternative

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 28 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399