شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت‌های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه‌گذاران شده است.،به این معنا که بیمه‌گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه‌ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می‌دانند. قانون بیمه و لایحۀ بیمۀ تجاری در این زمینه ساکت است.با استناد به اصل عدالت در فقه امامیه، می‌توان این تعهد را برای طرفین در تمام قراردادها برشمرد. اصل عدالت و انصاف راهگشای بسیاری از معضلات قضایی خواهد بود. در برخی آرای دادگاه‌ها گرایش به انصاف دیده می‌شود.دراین مقاله در پی بررسی مفهوم شروط غیرمنصفانه و مصادیق آن در قراردادهای بیمه هستیم ، در انتها خواهیم گقت که با استناد به برخی قانون‌ها می‌توان حکم به بطلان چنین شروطی داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unfair Terms in Insurance Contracts and its Consequences from the Viewpoint of Jurisprudence and Iran's Laws

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Elahian 1
  • Mohammad Ebrahim Elahian 2
1 Assistant Professor of Department of Islamic Jurisprudence and Law Principles, College of Farabi, University of Tehran
2 M. A. of Private Law
چکیده [English]

Drawing up the insurance contracts by insurance companies has led to disregard policyholder's rights. This means that insurers by inserting unfair terms in insurance contracts seek to make a contract that they gain special privileges for themselves. Jurists as main opponents of injustice regard commitment not to insert unfair terms as one of the insurer's pre-contractual obligations in insurance contract. Insurance law and commercial insurance bill is silent in this regard. But considering principle of justice in Imamiah jurisprudence, this obligation can be considered for the parties in all contracts. Principle of justice and equity can be effective to solve many judicial problems. Also it is seen a tendency to equity in some decisions of courts. In this paper we seek to study concept of unfair terms and its instances in insurance contracts. At the end, considering some rules and regulations it can be said that such unfair terms are invalid in insurance contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • Equity
  • Insurance
  • supplemental contract
  • Unfair terms