معنا و مبنای وکالت پارلمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بنیان‌شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی‌های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام‌های عرفی اهمیت دارد. در نظام‌های عرفی، چگونگی رابطۀ نمایندۀ مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین‌کنندۀ جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت‌ها و وظایف اوست؛ اما به‌دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نمایندۀ مجلس تنها به بررسی رابطۀ نمایندۀ مجلس با مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه رابطۀ نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است.
این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه‌هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به‌نظر می‌رسد این گونه‌ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه‌ها (رابطۀ نماینده با مردم، یا رابطۀ نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته‌اند؛ درحالی‌که ضرورت بنیان‌شناسی فقهیِ این دو رابطه، به‌طور همزمان در یک نظریه، احساس می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning and Basis of parliamentary representation

نویسنده [English]

  • ali banaee
faculty member of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Parliament established jurisprudence of the Islamic Republic with due regard to the fundamental difference with conventional systems, is important. In conventional systems, the relationship between parliament and the people, legally determines representative role, responsibilities and his duties. But in the Islamic Republic of Iran to the foundation Fqhyash to find out the legal status and legal MP MP with people is not limited only to the relationship but the relationship with the supreme leader's representative is also equally important. This article seeks to show that citation. Although the types of relationship such as attorney and proxy of this is taken into consideration. But it seems that most of these species, each, exclusively to one relationship (correlation representative of the people, or the relationship with the representative of the Supreme Leader); and none at the same time both the relationship and is not considered a theory, but necessary established jurisprudence of this relationship, simultaneously in one theory, be considered.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • MPs
  • lawyers
  • Representation
  • legal basis
  • Typology

 

ابن‌حمزه، محمد (1411). الوسیلة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی
ابن‌حنبل، احمد (بی‌تا) مسند، مصر،‌ دارالمعارف
 اصفهانی،‌ راغب (1414). مفردات الفاظ القرآن، تهران، دفتر نشر الکتاب
انصاری، مسعود؛ طاهری، محمد علی (بی‌تا). دانشنامۀ حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر
آربلاستر، آنتونی (1379). دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، نشر آشتیان، اول
بشیریه، حسین (1380). درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، نگاه معاصر
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380). ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش
حبیب‌نژاد، سید احمد (1385). حقوق و وظایف نمایندگی مجلس، تهران، کانون اندیشۀ جوان
حسینی سیستانی، سید علی (1414). منهاج الصالحین، علی حسینی سیستانی، قم،‌ مهر
حسینی شیرازی، سید محمد (بی‌تا). الفقه، قم، دارالعلوم
حکمت‌نیا، محمود (1382). آرای عمومی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی
 خمینی، سید روح‌الله (1370). صحیفۀ نور، تهران، وزارت ارشاد
دهخدا، علی اکبر (1377). لغت‌نامۀ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران
راجر اسکروتن (1375). کانت، ترجمۀ علی پایاه، تهران، طرح نو
 خمینی، روح‌الله (1409). تحریرالوسیلة، قم، دارالکتب العلمیة
زبیدی، مرتضی (1414). تاج العروس، بیروت، دارالفکر
زرگری‌نژاد، غلامحسین (1377). رسائل مشروطیت، تهران، ‌کویر
شهید ثانی (1410). شرح لمعه، قم، داوری
طاهری، حبیب‌الله (1375). حقوق مدنی 6 و 7، قم، دفتر انتشارات اسلامی
عزت الخیاط، عبدالعزیز (1425). النظام السیاسی فی الاسلام، قاهره، دارالاسلام
فتح‌الله‌، احمد (1415). معجم الفاظ الفقه الجعفری، احمد فتح الله، دمام
فراهیدی، خلیل‌بن احمد (1410). العین، مؤسسة دارالهجرة
کاتوزیان، ناصر (بی‌تا). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بی‌جا
 کاتوزیان، ناصر (1385). دورۀ عقود معین، تهران، به‌نشر
کورنو، جیرار (1418). معجم المصطلحات القانونیة، ترجمۀ منصور القاضی، بیروت
متولی، عبدالحمید (1966). نظم الحکم و الاداره فی الشریعة الاسلامیة، مصر، دارالمعرفة
محقق حلی (1409). شرایع الاسلام، قم، استقلال
محمودی، سید علی (1383). فلسفۀ سیاسی کانت، تهران، نگاه معاصر
مصباح یزدی، محمد تقی (1377). حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسۀ امام خمینی
مک کالوم، جرالدسی (1383). فلسفۀ سیاسی، قم، کتاب طه
مؤمن قمی، محمد (1415). کلمات سدیده فی مسائل جدیدة، قم، مؤسسة‌ النشر الاسلامی
میل، جان استوارت (1369). تأملاتی در حکومت انتخابی، ‌ترجمۀ علی رامین، تهران، نشر نی
نایینی، محمدحسین (1424). تنبیة الامة و تنزیة الملة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات
 نایینی، محمد حسین (بی‌تا). اجود التقریرات، بی‌جا
نجفی، محمدحسن (1394ق). جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة
نعمة اسماعیل، عصام (2009). النظم الانتخابیة، صیدا، مکتبة زین‌الحقوقیة
Pitkin,Hana,Fenichel, The Concept of Representation, University of California Press. 1967