بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر

نویسنده

چکیده

پیمودن مسافت (قطع المسافه) از جمله قیودی است که در تحقق سفر شرعی و به تبع آن تقصیر نمازهای چهار رکعتی و افطار روزه،مدخلیت دارد . پیمودن هشت فرسخ برای تحقق مسافت ، گرچه به عنوان قول مشهور بین فقها مطرح است ؛ با توجه به روایات باب ، به ملاک های دیگری برای تحقق مسافت شرعی میتوان دست یافت .
در این تحقیق ، به تبیین و تحلیل ادله ملاک های مختلف در زمینه مسافت شرعی می پردازیم ، تا بدین وسیله ، با اشراف بر ادله مختلف ، امکان انتخاب یک دلیل به عنوان دلیل اقوی از میان ادله مختلف فراهم شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Traveling over a certain distance is one of the conditions by which a legal jurney is proved; consequently, culminates in shortening the prayers
and breaking the fast.
Although to travel eight Farsakh is the accepted criterion as a
well-known quotation among jurists, some other criteria could be found according to respective narrations. In this research I clarify and analyze
the given proves for different criteria of the legal distance, in order to find a conclusive proof by comparing and contrasting them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breaking
  • brid
  • eight farskh
  • journey
  • Passenger
  • path of the day