فقه و حکومت

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

فقه اسلامی بویژه فقه امامیه، حاوی مسایلی است که اجرای احکام آنها نیازمند به حکومت مقتدر و حاکم معتقد و آگاه نسبت به تعالیم الهی آن است. بر این اساس، باید توجه داشت که میان فقه اسلامی و مسئله دیانت با مسئله حکومت پیوندی ناگسستنی برقرار است. در این مقاله، به برخی از تجلیات این پیوند، اشاره شده است.
از جمله:
الف) سیری در متون فقهی برای تبیین پیوند فقه و حکومت.
ب) سیره و عملکرد رسول خدا در باب حکومت اسلامی.
ج) سیره و عملکرد ائمه معصومین و نیز دیدگاه‌های صاحب نظران فقهی و دینی در باب حکومت و لزوم برپایی آن در جامعه.
در این مقاله اثبات خواهد شد که هرگز نمی‌توان فقه را از سیاست جدا دانست. و قهراً باید گفت که: دیانت ما عین سیاست ماست و دین و حکومت خداپسند دو روی یک سکه‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiqh and Government

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Shafiei Mazandarani
چکیده [English]

Islamic fiqh especially Imami fiqh, contains subjects that their application need a powerful government and a ruler that must be aware of divine teachings. Accordingly, it should be noted that there is a strong connection between the fiqh of Islam and the issue of government. Here, we study some expressions of this connection, including:
a) Review of fiqhi texts to make the connection of fiqh and government clear
b) The lifestyle of prophet (s?ra al-nabawi) and his operation about Islamic government
c) The lifestyle of prophet and Imams and their actions and also viewpoints of religious experts about government and the necessity of its establishment in society
In this essay, we demonstrate that it is not possible to separate fiqh and politics, so we conclude that: our religiousness is just our exercise of politics, in this way religion and governing piously are two sides of the same coin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiqh
  • government
  • Islam.
  • necessity
  • System