بازخوانی حکم قضای روزه حائض در ماه رمضان با تکیه بر قرآن و روایات با رویکرد تحلیلی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده علوم قرآنی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، کرمانشاه.ایران.

2 استادیار گروه زبان وادبیات عرب، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران./

10.22059/jorr.2022.345917.1009157

چکیده

یکی از احکامی که به‌طور مشهور میان فقهاء و مردم رایج است، وجوب قضای روزه حائض ماه رمضان است. اساس این حکم روایات، است و برای آن هیچ استدلال و مراجعه‌ایی به قرآن صورت نگرفته است. این پژوهش، در آغاز با بررسی روایات و آیات، مشخص می‌کند که این حکم در حد یک شهرت فقهائی است و از پشتوانه تواتر و یا تظافر و حتی کثرت روائی برخوردار نیست. در‌این باره فقط چهار روایت مستقیم وغیر مستقیم بدین موضوع توجه داده‌اند. نیمی از روایات چهارگانه در این‌باره از ضعف سندی و ارسال رنج‌ می‌برند. دو روایت باقی‌مانده به دلیل مخالفت با قرآن از حیّز اعتبار ساقط می‌شوند. در قرآن، نیز از آنجا که بجا آوردن قضای روزه در دو گروه یعنی مسافر و بیمار حصر شده، و خبر واحد نمی‌تواند حصر قرآن را عمومیت بخشد لذا وجوب قضای روزه حائض، محل تردید قرار می‌گیرد. در اشکال بدین احتمال که حیض در قرآن بیماری محسوب شده و باید قضا را بجا آورد؛ بر اساس واکاوی لغتی و قرآنی مشخص شد که خداوند زن حائض را از شمار بیماران خارج ساخته و آن‌را نوعی تشویش روحی به شمار آورده، بر این اساس وجوب قضای روزه رمضان طبق قرآن محل اشکال است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rereading the verdict of fasting during the month of Ramadan based on the Qur'an and hadiths with a critical analytical approach

نویسندگان [English]

  • zohreh narimani 1
  • Jafar Firoozmandi Bandpey 2
1 Assistant Professor of University of Sciences and Teachings of the Holy Qur’an, Faculty of Qur’anic Sciences, Kermanshah Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kermanshah Azad University, Iran.
چکیده [English]

One of the rulings that is famously common among jurists and people is the obligation to fast during the month of Ramadan. The basis of this ruling is hadiths, and no argument or reference to the Qur'an has been made for it. This research, at the beginning by examining the hadiths and verses, determines that this ruling is at the level of a jurisprudential reputation and does not have the support of frequency or tzafar or even a plurality of narrations. In this regard, only four direct and indirect narrations have paid attention to this issue. Half of the four traditions in this regard suffer from the weakness of documents and transmission. The remaining two narrations are invalid due to their opposition to the Qur'an. In the Qur'an, since the performance of fasting is restricted to two groups, i.e. the traveler and the sick, and a single report cannot generalize the limitation of the Qur'an, therefore, the obligation of fasting for menstruating women is doubtful. In the case of the possibility that menstruation is considered a disease in the Qur'an and one must perform qadha; Based on the analysis of words and the Qur'an, it was found that God remo

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women, Qada of Ramadan fasting, Qur'
  • anic jurisprudence, hadiths, criticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 29 آبان 1401