جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فقه و حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

"شهادت"، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. شاهد مهم‌ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می‌شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسی­ترین شرایط شاهد عدالت اوست. "عدالت" عبارت است از: حالتی درونی و ملکه­ای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می‌شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتی­که عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق "استفاضه" و "شیاع" می‌توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Justice of Witness and the Ways of Proving it in Litigations by Emphasis on Weakening and Modification

نویسندگان [English]

  • Asma Halisaei 1
  • Seyyed Ahmad Mirhoseini 2
  • Mojtaba Elahian 2
2 Ph.D
چکیده [English]

Testimony is one of the most important reasons that legislator has accounted for proving the litigation and it is of special importance. Witness is the most important pillar of testimony. Due to great and special influence of testimony to prove or disprove the litigations, it is necessary to qualify the witness. One of the most important qualifications of the witness is his justice. Justice is an internal state that keeps the person away from the various sins. At first the justice of the witness must be qualified through judge's science. If the judge's science was not enough to prove the justice of the witness, two other iust witnesses should prove or reject the justice of the witness. Otherwise, the Estefazeh and Shia' can be used to prove the justice of the witness. If the justice of the witness was proved or rejected by means of one of the above-mentioned ways, the judge can issue the final vote.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Witness
  • Modification
  • Weakening
  • Shia'