فقه تعامل با پیروان مذاهب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

رسالت فقه؛ بیان باید‌ها ونباید‌های زندگی فردی واجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعه اسلامی؛ چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟؛ آیا فقه ساکت است یا ارائه راه کار می‌کند؛ آیا از فقه می‌توان نظریه‌ای استنتاج کرد؟ برخی؛ سرچشمه تعامل خشونت را فقه معرفی می‌کنند و مبانی فکری گروه‌های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می‌دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی وبا بهره گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، درپی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزه تعامل با مذاهب؛ هدفی واحد را در بستر اجتماع دنبال می‌کند؛ تعامل مثبت و هم گرایانه با پیروان مذاهب، معرفی فقه مذاهب بعنوان زیربنای تئوری گروههای تکفیری، اشتباه و ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاه‌های مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی جامعه اسلامی‌را به سوی همکاری؛ همدلی و امت واحده؛ سوق می‌دهد. در این زمینه به شواهدی اشاره گردبده و به شبهات حول آن پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence Interacting with Followers of Islamic Religions

نویسنده [English]

  • Hossein rajabi
Assistant Professor/ Concurrent Law & Jurisprudence Group/University of Religions and Religions/qom/iran.
چکیده [English]

The mission of jurisprudence is to express the needs and needs of individual and social life. One of the most influential issues in Islamic society is how to deal with the followers of religions. How is jurisprudence approaching this part of life? Is jurisprudence silent or does it work; can jurisprudence be deduced from a theory? Some identify the sources of the interaction of violence with jurisprudence and regard the intellectual foundations of extremist groups in traditional religious jurisprudence. Using descriptive-analytical method and using the jurisprudential texts of Islamic religions, this research seeks to prove the theory that the set of social jurisprudence in the field of interaction with religions pursues a single purpose in the context of society;
Positive and sympathetic interaction with the followers of religions, introducing the jurisprudence of religions as the basis of the Takfiri group theory, is a mistake resulting from a lack of in-depth view of jurisprudence, which is inconsistent with the views of the mujtahids of the religions.
The Islamic community's approach to the jurisprudence of Islamic jurisprudence leads to cooperation - empathy and a united ummah. Evidence has been cited in this regard and questions surrounding it have been answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction Jurisprudence
  • Jurisprudence in Religions
  • Approximation Jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399