آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟

نویسنده

استادیار گروه الهیات، دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

به لحاظ این که در مصرف خمس درفقه شیعی، سه سهم ازشش سهمی که درآیه شریفه خمس آمده، مربوط به سادات مستحق و اصطلاحاً بنی هاشم است. سؤال در این است که آیا به کسانی که مادر آنها سیده است، ولی پدر غیرسید، می توان به عنوان مستحق این سهم،خمس دارد؟
با توجه به این نکته که فرزندان دختری حقیقتاً فرزند محسوب می شوند و در سایر ابواب فقه هر جا موضوع ولد و فرزند باشد، مثل فرزندان پسری مشمول حکم خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Are the Hashimis (Bani Hashim) who their mothers are Sayyide deserved for ~oms?

نویسنده [English]

  • Seyed Ahmad Mirhosein
چکیده [English]

Knowing that in distribution of khoms according to Quran and
Imamid Fiqh three portions out of six relates to needy Sayyids so
called Bani Hashim, the question is that are the hashimis who their
mothers are Sayyide - with non - sayyid father - deserved for Khoms?
As we know, mother-related children are legitimate, and the same
as father-related ones, and there is no difference between them according
to fiqh.
In this article we will answer this question considering different reasonings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bani hashim
  • Consensus of opinions.
  • Family and tribe
  • Khoms
  • Mother - related and father - related children