تأملی در قاعده فراغ و تجاوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می‌گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده‌ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات‌پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه‌های این روایات می‌گردد. در این روایات، سه واژۀ اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه‌های اول و دوم مترادفند و معنای کلمۀ سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعدۀ مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک‌های امارات، انطباق دارد تا ملاک‌های اصول عملیه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemplative on Rule of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Elahian
  • Hassan Absavaran
چکیده [English]

The rule of law is widely used in almost all chapters applicable law so it is
appropriate to discuss the key issues to be discussed. Wrappers and violated the
provisions of the rule is that if the current legal actions did And then we have a
right to do Based on this we've done it the correct Verb If you are part of a verb
and its components would be the place to do it than in the past .because this rule
only with verifiable accounts of the circuit are discussed as well as around the
word In these stories, the main three words "Javz " Mzy "and " Wrappers "There
is a review and investigation I found that the first two words are synonymous And
the third term effects and results of the first two words have meaning. What these
narratives belong in a legal action is expressed in absolute uncertainty that is why
it is sometimes true and sometimes skeptical doubts the existence, Thus, the
principle of the unity of the evidence and the proof is.This rule is also applicable to
most criteria Symptoms of Practical criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article
  • Evidence
  • passing
  • doubt
  • Wrappers
  • rule legal
  • Mzy(pass)