رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین

نویسنده

چکیده

در این مقاله رویکردهای مختلف «رابطه علم و دین» مورد بررسی قرار گرفته‏اند. در این زمینه به سه رویکرد متداول اشاره شده است. در رویکرد اول دیدگاه پوزیتویستی نسبت به علم و دین، بخصوص مسیحیت، تجزیه و تحلیل شده و موضوعیت نتایج حاصل از آن در اسلام مورد نقد واقع شده است.
در رویکرد دوم، ضمن بیان مفروضاتی نسبت به دین شناسی و معرفت شناسی، ارتباط این دو مجموعه و در نتیجه نسبت بین علم و دین تبیین شده و در آن بر ارتباط دین یا بخشی از علوم تأکید گردیده است.
در رویکرد سوم با طرح پیش فرض‏هایی راجع به معرفت رویکرد دوم، ارتباط بین دین و همه علوم مورد تأکید واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article concerns various approaches to the relation of science and religion. There are broadly three conventional approaches. First, there is a positivistic approach to the relation of science and religion, particularly Christianity. Here the view is elaborated with its results criticized as applied to Islam. In the second one, there are some assumptions as to theology and epistemology, followed by a discussion on the relation and proportion of science and religion, with an emphasis on the relation of religion on certain domains of science. Finally, on the basis of the assumptions already worked out in the second approach, the relation of religion with all domains of science is studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • empirical sciences
  • Epistemology
  • humanities
  • Islam
  • Religion
  • Religious Studies
  • Science