قاعده اذن کلیات و تعاویف

نویسنده

چکیده

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی "قاعده اذن " می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده ومبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن ها را مورد بحث قرار می دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است.
پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده ایم.
گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Obligation and commitment, to be bound to compensate damages, and causes of its abortion have been given importance in human society from long ago.
In this essay I intend to comment on one of the abortive causes of obligation named “regulation of allowence”.
Sometimes law or religious rules allow one to take possession and sometimes, having the right of possession like the owner or the agent, one can bestow his allowence to the others too. This essay includes five sections and a complection. The first section involeves with general views, in the second section its referablity has been argue the third section I argue on standing of Allowence and other smillar issues with a head to the differences between them. The forth part is allowed for results of Allowence accompanying with its conflicting versions and variants, while the fifth section turns to study its conventional and imposed legal status.
And after expressing the viewes taken by jurists, Mokhtar opinion has been stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allowence
  • Easement
  • Obligatio allowed contract
  • Permision
  • Receiving benefit
  • Satisfaction