بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه‌ی تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود. به-طوریکه اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه‌ی تولید دچار آسیب جدی می‌گردد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه‌ی نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله‌ی محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن می‌باشد. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان ضمان را ثابت نمی‌دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه حکم به ضمان داده‌اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی این موضوع مورد ارزیابی قرارگرفته و با تحلیل و بررسی نظرات فقها، قوانین موجود، آراء محاکم و استناد به قواعد مسلم فقهی این نتیجه حاصل ‌شده که در صورتی که شخص محروم شده از اشتغال به طور متعارف دارای کسب‌وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Guaranty of Work based on Jurisprudential Rules

نویسندگان [English]

  • Zohre Hajian Forushani 1
  • Abdolhosseyn Rezheirad 2
1 Assistant Professor, Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 ., Associate Professor, Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Work and human activity are an important element in the cycle of production and the economy of every society. If, as a result, a disruption occurs in the functioning of the human resources of a society, the economy and production cycle will be seriously damaged. One of the important issues that has arisen in the field of human rights in the field of human rights is the issue of depriving a person of work and studying income and the necessity of compensation for the damage caused by it. Most of the early jurists are not guilty of wasting human labor. Some contemporary jurisprudents have given warranties in this regard. Therefore, in this article, through descriptive-analytical method, this issue has been evaluated. By analyzing the opinions of jurists, existing laws, court judgments and referring to the rules of jurisprudence, it is concluded that if a person deprived of normal employment possesses Business and income, someone who has blocked his work, is in proportion to the exclusion, guarantor and liable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guaranty
  • Work Force
  • Jurisprudential Rules

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398