داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان  پست الکترونیکی
حسین ابویی مهریزی استادیار دانشگاه یزد، یزد، ایران  habuey@yazduni.ac.ir
امیر احمدی استادیار، دانشگاه پیام نور تهران، ایران amir.ahmadi@pnu.ac.ir
محمد جواد ارسطا دانشیار پردیس فارابی  دانشگاه  تهران،‌قم mjarasta@ut.ac.ir
رضا اسفندیاری دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی r.esfandiari@isca.ac.ir
حسین اسماعیلی استادیاردانشگاه پیام نور،‌تهران hosain_esmaily@yahoo.com
طیب افشارنیا استادیار، دانشگاه آزاد تهران غرب afsharnia59@gmail.com
مریم آقایی بجستانی دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران maqaib@gmail.com
ابراهیم یاقوتی استادیار، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران. yaghouti2010@yahoo.com
عبدالله امیدی فرد استادیار دانشگاه قم ،قم، ایران omidifard.f@gmail.com
حمید انصاری استادیار ، دانشگاه تهران،‌تهران، ایران ansarih@ut.ac.ir
محمدرسول آهنگران استاد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران،‌قم ahangaran@ut.ac.ir
مهدی بالوی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم mahdibalavi@ut.ac.ir
رحیم پیلوار استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم rahimpilvar@ut.ac.ir
محمد رضا جواهری استادیار دانشگاه فردوسی ‌مشهد،‌مشهد، ایران javaheri@ferdowsi.um.ac.ir
محمد حسن حایری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد، ایران haeri-m@um.ac.ir
سید احمد حبیب نژاد استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم a.habibnezhad@ut.ac.ir
سید محمد رضا حسینی دانشیار دانشگاه پیام نور mreza_hoseini@yahoo.com                                        
محمود حکمت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی dr.hekmatnia@yahoo.com
سید علی خزایی استادیار  دانشگاه خوارزمی،‌تهران sakhazaei@gmail.com
احمد دیلمی دانشیار ، دانشگاه قم، قم، ایران ahmad.deylami@gmail.com
علی راد دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی،‌قم ali.rad@ut.ac.ir
محمدرضا رحمت استادیار دانشگاه میبد، یزد rahmat@meybod.ac.ir
عبدالحسین رضائی راد دانشیاردانشکده الهیات دانشگاه چمران اهواز ahrr39@scu.ac.ir
محمد روحانی مقدم استادیار دانشگاه سمنان،سمنان ،ایران rohani113r@gmail.com
علیرضا یزدانیان استادیار دانشگاه اصفهان ،‌اصفهان،‌ایران dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
روح الله سپهری استادیار دانشگاه آزاد نراق dadbakhsh.sadra@gmail.com
ابوالقاسم علیدوست دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی a-g-alidoost@yahoo.com
عبدالرضا علیزاده دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم alizadeha@ut.ac.ir
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران alishahi@yu.ac.ir
ابراهیم قاسمی استادیار  دانشگاه ادیان و مذاهب،‌قم ebrahimqasemikashani@gmail.com
جلیل قنواتی دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران j_ghanavati@yahoo.com
مرتضی کشاورزی ولدانی استادیار  دانشگاه بزرگمهر قائنات وزارت علوم تحقیقات و فناوری،‌ایران dr.mvaldani@gmail.com
محمدعلی مهدوی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم mahdavirad@ut.ac.ir
سید مهدی  دادمرزی استادیار دانشگاه قم، قم، ایران dadmarzism@yahoo.com
صادق الهام استادیار دانشگاه امام صادق، تهران، ایران elham.sadegh@gmail.com
سید احمد میرخلیلی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران dmirkhalili@gmail.com
محمدباقر گرایلی استادیار دانشگاه بین المللی المصطفی واحد مشهد، مشهد، ایران gerayeli1378@yahoo.com
حامد پوررستمی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران purrostami@ut.ac.ir
نسرین فتاحی دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران tahoor87@yahoo.com
احمد حاجی ده آبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران adehabadi@ut.ac.ir
امیر احمدی استادیار دانشگاه پیام نور تهران، ایران Amir.Ahmadi@pnu.ac.ir
افشین جعفری استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران jafariafshin@yahoo.com
علیرضا ابراهیمی استادیار دانشگاه قم، قم، ایران ali110qom@yahoo.com
عباس کلانتری دانشیار دانشگاه میبد، یزد، ایران abkalantari@gmail.com
حمید مسجدسرائی دانشیار دانشگاه سمنان،‌سمنان، ایران h_masjedsaraie@yahoo.com
سید محسن فتاحی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران mohsen.fattahi@gmail.com
محمد  ساردوئی نسب دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌ قم،‌ ایران sardoeinasab@ut.ac.ir
مریم آقایی بجستانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،‌سمنان، ایران maqaib@gmail.com
محمد روحانی مقدم استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،‌سمنان، ایران rohani113r@gmail.com
ابراهیم  یاقوتی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. yaghouti2010@yahoo.com
عبدالحسین  رضائی راد دانشیار  دانشگاه شهخید چمران اهواز، ‌خوزستان، ایران ahrr39@scu.ac.ir
عبدالرضا علیزاده دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌ قم، ایران alizadeha@ut.ac.ir
سید عبدالمطلب  احمدزاده بزاز استادیار دانشگاه مفید، قم ، ایران a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir
اردوان ارژنگ دانشیار دانشگاه میبد،یزد، ایران arzhang1345@gmail.com
طیب افشارنیا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران afsharnia59@gmail.com
سیدعلی خزائی استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران sakhazaei@gmail.com
زهرا فیض استادیار دانشگاه پیام نور، سمنان،‌ایران  feiz50@yahoo.com
سید درید موسوی مجاب استادیار دانشگاه تربیت مدرّس،‌تهران،‌ایران doraid.mousavi@gmail.com
علیرضا صابریان استادیار دانشگاه آزاد سمنان،‌سمنان،‌ایران alireza.saberyan@yahoo.com
حمید روستائی صدرآبادی  استادیار دانشگاه میبد،‌یزد،‌ایران rustaeihamid@yahoo.com
حامد دژآباد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌ قم، ایران h.dejabad@ut.ac.ir
علی تولائی دانشیار دانشگاه یزد،‌یزد،‌ایران tavallaei@yazd.ac.ir
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی دانشیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران alishahi@yu.ac.ir
محمد صالحی مازندرانی دانشیار دانشگاه قم،‌قم،‌ایران m_salehimazandarani@yahoo.com
سید فرهاد بطحائی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی اراک،‌اراک،‌ایران f.bathaie54@gmail.com