تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن

نویسنده

استادیار دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

در فقه و حقوق اسلامی مالک‌شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می‌شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی‌شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و اینکه ماهیت بعضی هدایای ادعایی گاهی همان رشوه است به ادله حرمت این عملکرد با استناد به کتاب و سنت پرداخته شده و با ذکر نمونه‌ای از موارد در صدر اسلام ممنوعیت آن مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research in Bribery and its Commandment in Fiqh

نویسنده [English]

  • Seyed Ahmad MirHoseini Niri
چکیده [English]

In Islamic jurisprudence and law, right possession comes from trades such as Ijara, Jualla, Sulh, Hiba, and Irth and etc. accordingly, if someone gives money to others to judge in his favor, or expects grantee to express something wrong as a right, or unlawfully prefer endower to the others, has done something wrong that is not a right reason of possession. Stating the difference between bribe and gift in this essay and the fact that some claimed gifts are bribe in nature, we will review the arguments of prohibition of bribery, invoking Quran and tradition of Prophet and Imams with studying an early Islam case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bribe
  • Bribee
  • Briber
  • Commandment.
  • Gift