پژوهشی دربارهء احادیث نهی از تفسیر به رأی در نگاه فریقین

نویسنده

چکیده

فریقین سند احادیث نهی از تفسیر به رأی را پذیرفته و دربارهء مفاد این احادیث به دوگروه کلی تقسیم شده اندهء گروهی با استناد به این روایات هر نوع کوششی را برای استنباط مراد خدا از ظواهر آیات مردود و حرام می دانند، گروه غالب با رد این نگرش نهی از تفسیر به رأی را به معنای نفی مطلق تفسیر قلمداد نمی کنندو بر این باورندکه مقصود از این روایات تفسیر بدون علم، یا تحمیل رأی بر قرآن است. برخلاف تصور برخی اختلاف نظر این دوگروه لفظی نیست; چه این که تقسیم این روایات به تفسیر به رأی جایزو غیر جایز بی مورد است.
اکثر قرآن پژوهان فریقین معتقدند کاوش در حیطهء ظواهر الفاظ قرآن برای درک مراد خدا پس از فحص و بررسی تمام شواهدو قراین درو ن نصی و برون نصی عنوان تفسیر دارد اما مصداق تفسیر به رأی نیست در این معنا و نیز مصادیقی که برای تفسیر به رأی ذکر کرده اند به نقاط مشترک فراوانی در بین فریقین بر می خوریم;از این روهیچکدام از دو فریق نمی توانند یکدیگر را متهم کرده تفسیرشان را در جرگهء تفسیر به رأی محسوب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Two sects of Islam have ratified the authority of prohibiting traditions for exegesis by personal opinion; however, they fall into two gropes when considering the purport of the tradition. The former rules out any kinds of attempts to deduce the real purpose of God from the literal meaning of the Koran verses. The prevailing latter group doesn’t justify prohibiting exegesis in general by the virtue of the above - mentioned traditions. They are in the belief that these traditions reoresent prohibition of exegesis devoid of enough knowledge imposed by merely personal deduction.
Contrary to the general assumption of the matter, the dispute is not just over the words here because to divide these traditions into two groups of allowing the individual - based deduction and non - allowing one couldn’t be acceptable.
Almost all of the Koranic researchers in both sects believe that after a deliberate inspection of the literal meaning of verses as well as taking other evidences, in the texrt or out of the text, into consideration, one gains a result which represents exegesis, and not a proof of personal deduction.
Having many unanimous opinions about two types of exegesis and their respective narrations, two sects of Islam cannot charge each other with creating commentaries based on personal deduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exegesis
  • Literal Meaning of Koran
  • Personal Deduction