تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه‌ها در بستر شکل گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ریاست دانشکده حقوق دانشگاه قم-از سال 1394

چکیده

حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، یک ضرورت فقهی است هر چند راجع به مبنای حجیت بینه در طریقی و یا تعبدی بودن آن و یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوی اختلاف نظر وجود دارد. در دهه‌های اخیر ارزش‌گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به جهت فراموش‌کاری زنان و بر اساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفتگوی زیادی گردید. سوال این است؛ فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه قابل توجیه هستند؟ صرفنظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تاویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت؛ اولا: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی گردد تا موجب نقصی در حقوق زن گردد. ثانیا: شهادت باید راجع به امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد مضافا روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. لذا ضروری است واژگان در بستر شکل‌گیری‌اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره‌ی امور است که امری اکتسابی و نتیجه‌ی کسب دانش و تجربه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the legal duty in the inequality of martyrdom and its solution based on the interpretation of words in the context of formation

نویسنده [English]

  • mohammad salehimazandarani
چکیده [English]

The authority of Bayyinah, i.e. the testimony of two just persons, is a jurisprudential necessity; however, there is disagreement about the basis of the authority of Bayyinah from the aspect of requiring intent of proximity to Allah or not or the number of witnesses as well as the gender of witness depending on the nature of the dispute. In recent decades, equating the testimony of two women with the testimony of one man in verse 282 of Sura Al-Baqarah, due to women's forgetfulness and based on some narratives indicating their rational imperfection, has caused a lot of controversy. The question is: What is the reason behind the inequality of testimony of woman and man and how are the provisions of the above said verse and narratives justified? Regardless of the contradictive answer of accepting the testimony of one woman in certain cases, the authors will say in a descriptive-analytical study, far from unconventional interpretations: First. In jurisprudential literature, witnessing and testifying are not considered as rights to cause a defect in women's rights. Second: Testimony must be about tangible issues and it doesn’t relate to the intellect.In addition, the narratives containing the rational imperfection are contrary to verse 282

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Witnessing
  • Testifying
  • Women’s Testimony
  • Men’s Testimony

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399