نقد و تحلیل فقهی بر تلغیظ دیه در ماه های حرام

نویسنده

استادیارمجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

چکیده

اگر قتل در یکی ازماه های حرام صورت گیرد، یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزوده می گردد که از آن به تغلیظ دیه تعبیر می شود. موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم بین انواع قتل فرقی گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظریه گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت های ماه های حرام را بیان نموده، اما سخنی از تغلیظ دیه در آن دیده نمی شود.
این نوشتار ضمن بازکاوی روایات وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایات مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل خطایی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که ... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

critical study on increasing blood money for murder commitment in Haram months (religiously-prohibited months)

نویسنده [English]

  • Ali Reza Saberian
چکیده [English]

According to commonly believed in Imamiyeh' s Fiqh, a murder
commitment made in Haram months would causes an increment in
blood money to one third. The increment is called Taghlize Diyeh, increase
of blood money. The increase includes all three kinds of
murder commitments, namely intentional, quasi-intentional and unintentional
ones, the very meaning written down in Islamic puni-shment
law.
It should be stated that though the four months have been judged
according to Quran to be forbidden, the problem of Taghliz is not
mentioned in Quran. This paper has deeply studied the traditions of
Taghliz and argued that we cannot find any clear designation for
Taghliz in unintentional murder. In addition, as it is clear that unintentional
murders do not break any prohibition, the Pen has concluded
that Taghliz is limited to intentional and quasi-intentional murders
and does not include unintentional murder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentional murder
  • Prohibited months.
  • Quasiintentional
  • Taghlize Diyeh
  • Unintentional murder