اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انساتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

ابواب مختلف فقه، در بردارنده احکام شرعی بسیاری است که مقید به اندازه‌های شرعی معینی هستند. در این موارد، یکی از مسائل، تشخیص صحیح تحقق اندازه شرعی و نحوه اجرای آن توسط مکلف است. از بیان فقیهان، در این خصوص چهار نظریه قابل استخراج است که عبارتند از دقت عقلی، دقت عرفی، مسامحۀ عرفی و قول به تفصیل که در صورت موضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیف ملاک بوده ولی در فرض طریقیت آن، مسامحۀ عرفی قابل پذیرش است؛ ضمن آن که، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بی‌ضرر دانسته‌، اما در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، آن را نپذیرفته‌است. در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است.
در نگاه این نوشتار، ضمن بیان و نقد اقوال، قول به تفصیل ترجیح دارد. در بیان شرع، در غالب موارد، نوعی تعمّد و اصرار در رعایت دقیق محدوده‌های تعیین‌شده دیده می‌شود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظر شارع بوده و تسامح در آن، مردود دانسته می شود. اگرچه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشف می‌شود و این که تحقق مقدار خاص، کاشف از تحقق واقعی موضوعِ حکم شرعی می باشد. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical quantities, exact matching, or facilitating matching?

نویسندگان [English]

 • hosein mokhtari 1
 • mahdi movahedi moheb 2
 • khosro momeni 1
1 Ph.D. Student of Islamic Law,Faculty of humanities, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of Islamic law, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The various topics of islamic law (Feqh) contain manyreligious laws that are limited with juridicaldimensions. In these cases, oneof the issues is the criterion for the fulfillment and survival of the religious dimensions. In the expression of jurists, there are four theories in this regard. Rational precision, customary precision,customary neglect and stating in detail so in the case of subjectivity of confinement, customaryprecision is the criterion,and in the caseof its causality, customaryaccuracy is the criterion.Whereas, in recognizing the concept of quantities, it has found the customary neglect harmless, but in adapting an example to the concepts, it has not accepted it. Alongside these, scientific and experimental accuracy can also be investigate This article, whilequoting and critiquing, the quote in detail is preferred. In the religious expression, in most cases, there is a deliberation and insistence on strict observance of the specified limits, which indicates the importance of a particularamount in the view of the Legislator and the tolerance thereof is rejected. However, in somecases, the causality of confinement maybediscoveredinthe language of reason or otherevidence and that the substantiation of a particularamount is the detector of the actual realization of the subject of religious law.Therefore, in thosecases, accuracy is not demanded

کلیدواژه‌ها [English]

 • Juridical measurement
 • limits
 • Juridical quantity
 • customary neglect
 • customary accuracy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 23 دی 1398