جایگاه و منزلت سوره حمد

نویسنده

چکیده

با توجه به تکرار سوره حمد در نمازهای یومیه (اعم از نمازهای واجب و مستحب)، شناخت جایگاه آن برای نیایشگران مسلمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با توجه به این که ثقل اصغر بیانگر راز و رمز قسمت‏های باطنی قرآن است، با امعان نظر به روایات، در آغاز به وجه تسمیه و راز و رمز اسامی و القاب این سوره توجه شده است؛ شامل امّ الکتاب، فاتحة الکتاب، شفاء، اساس القرآن، الصلوة، الکافیه، الوافیه، سؤال و مسألت، دعا و شکر.
در بخش دوم به امور زیر رهنمون می‌شویم: سوره حمد وابسته به عرشی الهی و سوره ویژه پیامبر و اسم اعظم الهی و عدل قرآن و شفاست. اثر وضعی برآورده شدن حاجات و دفع بلاها، و عمق گسترده معارف سوره حمد بخش پایانی این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As the Sura al-Hamd is repeatedly recited in Muslims’ daily prayers, getting cognizance of the status and high place of this sura is of paramount importance to Muslims. Since the greater weight (al-thiql al-akbar) conveys the inner secrets of the Holy Quran, first the significance of the names and designations of this sura is brought into view. They are as follows: Umm al-kit?b, f?tihat al-kit?b, shif?’, as?s, as?s al-qur?n, al-sal?t al-k?f?ya, al-w?f?ya, su’?l, mas’alat, du??, and shukr. In the second section, the topics dealt with are as follows: the sura al-Hamd concerns the Divine Throne, the Prophet Muhammad, the Grand Divine Name, Quran justice, and cure to all illnesses. The final section of the paper is concerned with the temporary effects of the sura is solving problems and rejection of hazards, and the breadth of the information embodied in the sura

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al
  • and Quran justice
  • asas al
  • shifa
  • the grand divine name
  • umm al
  • Hamd
  • kitab
  • Quran