واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیر منصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. در حالیکه استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده‌ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولا یک معیار دقیق برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیا اشکالاتی را که به دیدگاه قانونگذار وارد است بیان نماید. از این ‌رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش ‌رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات‌های مقدر شرعی غیر مضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن بر حسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است. دوم؛ سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات‎های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یک‌پارچه نسبت به تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the nature of the prescribed religious punishments with a critical approach from the jurisprudential and legal perspective

نویسندگان [English]

  • ali rezanezhad 1
  • mohammad Mohseni Dehkalani 2
  • ALIAKBAR JAHANI 3
1 PhD student of Jurisprudence and Islamic Law, Mazandaran University
2 Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Mazandaran University
3 Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Mazandaran University
چکیده [English]

The separation of Tazir by the legislator without providing specific criteria and excluding them from legal entities has led to numerous interpretations and many drawbacks. So this article by the critical and analytical method wants: First: Provide a detailed criterion for religious ta'zir. And second: express the bugs of the legislator's perspective. So these results are obtained: First: the criterion of recognition of religious ta'zir is measured religious penalties that has not minimum or maximum and the ruler decides whether or not to execute. Second: legislator's opinion on religious ta'zir is wrong in terms of caution in Islamic penalties and that penalties are based on discounts and contrary to the goals of Ta'zir and non-coherent approach to all the rules of religious ta'zir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Ta'zir
  • Criterion
  • Islamic Penal Code

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399