بررسی انتقادی راه‌حل‌های ارائه‌شده پیرامون تعارض شروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در مبحث تعارض شروط، دیدگاه‌های صاحب‌نظران در ترسیم محل بحث و نزاع پیرامون این مبحث مختلف است، برخی معتقدند محل نزاع در مبحث، تعارض موجود نه بین چند منطوق است و نه بین چند مفهوم، بلکه میان منطوق یکی از شروط است با مفهوم شرط دیگر، از نظر بعضی دیگر، مسئلۀ مهم در این مبحث نه تعارض بین دو منطوق است، نه تعارض بین دو مفهوم و نه تعارض بین منطوق قضیه‌ای با مفهوم دیگری، بلکه معضل اصلی، دوران امر بین استقلال و عدم استقلال شروط است، و جمعی در تحریر محل نزاع، قائل به تفصیل شده‌اند و نزاع در این زمینه را منحصر به یک مورد نمی‌دانند و بر‌این باورند که در اینجا دو سؤال وجود دارد، یکی دربارۀ شروط متعددی که جزای واحد دارند، اما این جزا نه از حیث وجود تعددپذیر است، نه از حیث رتبه و دیگری دربارۀ جزایی است که با‌ وجود وحدت حقیقی، به لحاظ وجودی تکرار‌پذیر است. از نگاه برخی صاحب‌نظران، مسئلۀ اصلی آن است که تنافی بین دو شرط نه فقط از حیث علیت منحصره بودن آن، بلکه از این حیث است که بنا به قول به تبادر در مفهوم شرط تنافی بین دو تبادر است. پس مشکل این مبحث لفظی و دلالی است و حل آن تنها از طریق قواعد لفظیه ممکن است. احتمالات مطرح برای رفع تعارض میان شروط متعدد، پنج احتمال است که در بررسی به‌عمل آمده، بررسی و نقد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical survey of the presented solutions concerning conflict of proviso

نویسنده [English]

  • Seyyed Abd al-Rahim Hosseini
Assistant Professor, Faculty of Theology, College of Pardis, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In subject of conflict of proviso, the views of experts on the topic, is different. Some of them believe that debate is about conflict of verbal sense of a provision and concept of another provision, not conflict of some verbal senses or conflict of some concepts. Some of Jurisprudents believe that debate is about independence or dependence of provisions, not conflict of some verbal senses or conflict of some concepts or conflict of verbal sense of a provision and concept of another provision. The third group believes that debate is not exclusive in one case and there are two questions here: one is about several provisions which have unit consequent, and this unit consequent is Multiple neither existentially nor on the basis of rating. Second question is about a consequent which has true unity and repeatable existentially. From the view of some experts the main issue is that conflict of two provisions is not only from its exclusive causality but also from conflict of two immediacies; so the problem is verbal and implicative and it may be just solved through verbal rules. There are five possible solutions for removing conflict among the various provisions which have been considered and criticized in the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept
  • Conflict
  • Expression
  • provision
  • proviso
  • verbal sense