مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

  در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به‌طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می‌شود. آنگاه در اینکه کدام‌یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می‌شود، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه‌های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal jurisprudence Toys socialresponsibility

نویسنده [English]

  • Asadollah Lotfi
چکیده [English]

In certain cases the occurrence of an event that has an important role as guarantor shall be due and evenly if multiple devices within the same work, they subscription mode Tsbyb will bring, and the shared Warranty. But if multiple devices throughout the Asrknnd, society gadget arises then known which of toys guarantor and is responsible for the review and comments on this article, there are different views on the strengths and weaknesses of their case has been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social gadgets
  • Tsbyb
  • civil liability
  • causation relationship
  • responsibility