تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکدة حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تأمین اجتماعی نهادی در دولت‌های مدرن است که بر اساس آن افرادی که به هر دلیلی زندگی عادی آنها دچار اختلال شده است، تحت حمایت این نظام قرار می‌گیرند  پرهزینه‌ترین بخش این نظام، حوزۀ حمایت‌های اجتماعی است که به افرادی ارتباط دارد که به هیچ نحو نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از بهای خدمات دریافتی را بپردازند
امام علی (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر بخشی از جامعه را با عنوان طبقۀ فرودستان معین می‌کند و مصادیقی از آنان را صریحاً نام می‌برد. ایشان ضمن تعیین منابع مالی برای هزینه کردن در این راه، مدیریت این امر را وظیفۀ حاکم می‌داند و او را مسئول مستقیم تأمین اجتماعی می‌داند. اگر چه اعلام می‌فرماید حاکم فردی خداترس و متواضع را برای این کار بگمارد. امام (ع) ماهیت این کار را حق‌الله اعلام و با همین عنوان، ضمانت اجرایی مناسب را برای این کار فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Security in Malek's Treaty

نویسنده [English]

  • Mohammad hadi Kaviani
Ph.D in public law,college of farabi, university of tehran
چکیده [English]

Social security institution of the modern state is based on the lives of ordinary people who for whatever reason are impaired, are supported by the system. The most costly part of the system, the field of social support that is relevant to people who are unable to do even a fraction of the price to pay for the services they receive.
The Treaty of Imam Ali Malek Ashtar part of the community as determined by the lower classes, and they address those cases explicitly cites. He also determines the financial resources to spend in the way it manages the impressive task and he knows he will be directly responsible for social security. Although the ruling states fearing and humble person for the job Committee. Imam Ali's (pbuh) Nature do it right, and it provides for enforcement with the same title.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • Imam Ali
  • Malik Ashtar
  • the lower classes
  • social security principles
 

کتب و مقالات

- آشتیانی محمدرضا و امامی محمدجعفر (1388)، بی‌تا، ترجمه گویا و شرح فشرده‌ای بر نهج‌البلاغه، جلد سوم، قم، انتشارات هدف.

- ابن ‌ابی‌الحدید ابوحامد،(1418)، شرح نهج البلاغه، جلد هفتم، بیروت، دارالکتب العلمیه.

- اکبری سیدحامد (گردآوری و پژوهش)،(1390)، متن قوانین اساسی کشورهای جهان بهمراه اسناد مهم بین المللی، شیراز، انتشارات نوید شیراز.

- بادینی حسن و عصمتی زینب، 13، زمینه‌های تحقق اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، تهران، سال دوازدهم، شماره 44.

- البحرانی میثم‌‌بن‌ علی‌بن میثم،(1374)، ترجمه شرح نهج البلاغه، جلد پنجم، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.

- پیترز دنی،(1388)، تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی، ترجمه فراز فیروزمند و سمیره احمدی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.

- دشتی محمد،(1379)، شرح ترجمه امام علی علی علیه السلام، قم، موسسه انتشارات مشهور.

- سپهری محمدرضا و همکاران،(1383)، مقاوله نامه‌های بین‌المللی کار«2004-1919»، تهران، موسسة کار و تأمین اجتماعی.

- شهبازی‌نیا مرتضی،13، حق برخورداری از تأمین اجتماعی: ویژگیها، محتوا و اصول کلی حاکم بر آن، فصلنامه تأمین اجتماعی، تهران، سال نهم، شماره سی.

- فیض‌الاسلام سیدعلی‌نقی،(1379)، ترجمه ‏و شرح‏ نهج‏البلاغه،جلد پنجم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فقیه.

_ قرشی سید علی‌اکبر،(1377)،مفردات نهج البلاغه، جلد اول، تهران، موسسه فرهنگی نشر قبله.

- محمدی‌ری‌شهری محمد،(1382)، دانشنامه امام علی، ترجمه مهدی مهریزی، جلد چهارم، قم، انتشارات دارالحدیث.

- مکارم شیرازی ناصر و همکاران،(1390)، پیام امام امیرالمومنین( شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه)، چاپ سوم، جلد 11، قم، انتشارات امام علی بن ابیطالب.

- هاشمی‌خوئی میرزاحبیب‌اله،(1356)، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ترجمه سیدابراهیم میانجی، جلد 20، تهران انتشارات اسلامیه.

قوانین

- قانون اساسی جمهوری اسلامی

- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

- مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار

- نرم افزار دانشنامه علوی، 1388، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.